მანანა მაღრაძე

ინფორმატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი

პროფესორი

მანანა მაღრაძე


განათლება

1986–1988 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

1980–1985 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები, ინჟინერ სისტემოტექნიკოსი.

სამუშაო გამოცდილება

2011 - დღემდე სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სრული პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი;

2010 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციების მენეჯმენტის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი;

2006 – 2010 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. ინოვაციური და პროექტების მენეჯმენტის კათედრა. ასოცირებული პროფესორი;

2006 – 2006 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიური მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი, მაგისტრატურის განყოფილების უფროსი. დოცენტი;

2005 – 2006 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგისტრატურის დეპარტამენტი. უფროსის მოადგილე. დოცენტი;

1999 – 2005 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგისტრატურის დეპარტამენტი. უფროსის მოადგილე. უფროსი მასწავლებელი;

1995 – 1999 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგისტრატურის დეპარტამენტი. უფროსი მასწავლებელი;

1992 – 1995 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გამოთვლითი ტექნიკის კათედრა, ასისტეტნტი;

1992 – 1992 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, პროფესიული დახელოვნების ცენტრი, ასისტენტი;

1988 – 1992 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლაბორატორიის გამგე;

1985 – 1988 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებსა და სიმპოზიუმებში

2015წელი - Deep National Georgian Educators’ Workshop;

2015წელი - Deep National Georgian Educators’ Workshop;

2014 წელი - Recognition of your participation and contributions to the Georgian defense educators’

program;

2013 წელი -Defance Academies and Security Studies Institute;

2013 წელი - Deep National Georgian Educators’ Workshop;

2012 წელი ელექტრონული სწავლების მეთოდოლოგიური სტრატეგიები, „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”;

2012 წელი სამეცნიერო კონფერენციის “21–ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ შრომათა კრებული. თბილისი, Fuzzy expressions in knowledce represenlation;

2011 წელი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა;

2011 წელი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია – „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართა“, საქართველოში რეგიონალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პოლიტიკის სრულყოფისათვის;

2009 წელი Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Intelligence, Problem of Determining Optimal Lot Size with Respect of the Production, Storage and Quality Criteria;

2009 წელი საერთაშორისო კონფერენცია – „საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“, ნახევრად ხისტი საგზაო სამოსების კონსტრუქცია ინტენსიური მოძრაობის გზებისათვის;

2008 წელი საერთაშორისო კონფერენცია – „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“, თავისუფალი ვაჭრობა და მისი უპირატესობანი.

მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სასწავლო და სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში

2002 – 2003წწ რადიოლექციების კურსი „როგორ ვმართოთ საკუთარი მცირე ბიზნესი“ საქართველოს რადიოს პირველი პროგრამა - ფონდი ღია საზოგადოება სქართველო“;

2008 წელი Network of Enterprise Research Development and Support Centers - European Commission Tacis-Tempus;

2007 წელი Georgia Education and Enterprises Pilot (GEEP) - Department of Foreign Affairs of Ireland;

2006 – 2008 წწ Establishing Quality Assuranse services in Georgian Highar Education Institutions - European Gommission Tacis-Tempus;

2007 წელი Programs for University Industry Inters face (PUII) - Ministry of Education and Since of Georgia;

2006 წელი რეგიონალური კონფერენცია – „Education for All and Education Policy Planning and Implementation” – UNESCO;

2006 წელი ტექნიკური სემინარი – Technical Workshop on “Strategic Planning and Quality Assurance in Education” - European Gommission Tacis-Tempus;

2006 წელი Capacity Building for Straregic Planing in Education – UNESCO;

2006 წელი რეგიონალური კონფერენცია – „Education for All and Education Policy Planning and Implementation” – UNESCO;

2006 წელი ტექნიკური სემინარი – Technical Workshop on “Strategic Planning and Quality Assurance in Education” - European Gommission Tacis-Tempus;

2004–2005 წწ „განაღმვის აქციის მართვის საშუალო დონის მენეჯერების თრეინინგი“, ერთობლივი პროექტი კრენფილდის უნივერსიტეტთან - საერთაშორისო ტრასტული ფონდი.