ლელა ალექსიძე

ინფორმატიკის მიმართულება

ასისტენტ-პროფესორი

ლელა ალექსიძეგანათლება

2003-2005 ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სპეციალობით, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა თბილისი, საქართველო;

1991-1996 მათემატიკა-ინფორმატიკის სპეციალობით, საშ. სკოლის მათემატიკა-ინფორმატიკის მასწავლებელი, ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი გორი, საქართველო;

1980 -1991 საშუალო განათლების სრული კურსი, ქ. გორის № 9 საშუალო სკოლა გორი, საქართველო.


სამუშაო გამოცდილება

2016-დან დღემდე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია ასოცირებული პროფესორი, გორი, საქართველო;

2012-2016 დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია ასისტენტ-პროფესორი, გორი, საქართველო;

2009-2012 განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო;

2006-დან დღემდე ასოცირებული პროფესორი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო;

2006-2008 მათემატიკის მასწავლებელი, გორის საშუალო სკოლა „ინტელექტი“, გორი, საქართველო;

2003-2006 მაღ. მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო;

2001-2003 უმაღ. მათემატიკის კათედრის ლაბორანტი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო;

1999-2001 საატესტაციო სექტორის საქმის მწარმოებელი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო;

1996-1999 ინფორმატიკის მასწავლებელი, გორის რ-ნის სოფ. სვენეთის საშუალო სკოლა, გორი, საქართველო.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები


2017- ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი - „სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“ - სამოქმედო კვლევები;

2015 - ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, გენდერული მეინსტრიმინგი უსაფრთხოების სექტორში;

20-22.12.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

საინფორმაციო ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში

9.10.16.17.12.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

საპროექტო განაცხადის შემუშავება

16.12.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

სამუშაო პროცესების დაგეგმვა და კოორდინაცია

2-3.12.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები

25-26.11.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

ეფექტური სწავლების ტექნიკები

11-12.11.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

ადამიანური რესურსების მართვა

4-5.11.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

ხარისხის შეფასების სისტემა უნივერსიტეტში

29-30.11.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

მისიაზე დაფუძნებული აკრედიტაცია, თვითშეფასება და სტრატეგიული განვითარება

22.10.2010 კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი - ctc გორი, საქართველო

კომპეტეციების განსაზღვრა სასწავლო პროგრამების დაგეგმვისათვის და შეფასება

2006 ფონდი „განათლების ინსტიტუტი“ გორი, საქართველო

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ახალი პროგრამების მიხედვით