შალვა ჯულაყიძე

მენეჯმენტის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

შალვა ჯულაყიძეგანათლება

2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, პერსონალის შერჩევის, გარემოში ადაპტაციისა და მოტივაციის ორგანიზაცია და მეთოდიკა, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

2002 – 2005 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი სეტორული ეკონომიკა, მენეჯმენტი (ასპირანტურა);

2000 – 2002 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი ფირმის ეკონომიკა (მაგისტრატურა),ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

1996 – 2000 ნ. ი. მუსხელიშვილის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ბაკალავრიატი),ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.


სამუშაო გამოცდილება


2015 - დღემდე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;

2014 - დღემდე ეკონომიკური გნათლებისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრი (EESRC), დამფუძნებელი, ეკონომიკური ექსპერტი, ტრენერი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

2011 - დღემდე სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ასოცირებული პროფესორი;

2012 – 2013 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, ბიზნესისა და მართვის სკოლის დირექტორი;

2012 - 2015 საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;

2011 - 2015 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სააგენტოს უფროსის მრჩეველი სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსების მიმართულებით;

2012 - დღემდე საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;

2011 - დღემდე სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, სააგენტოს უფროსის მრჩეველი სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსების მიმართულებით;

2009 - დღემდე კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი (CIESR), ეკონომიკური ექსპერტი, ტრენერი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

2011 – 2012 საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, კონსულტანტი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

2010 – 2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის კვლევის საერთაშორისო სკოლის ფინანსების მენეჯერი;

2009 – 2011 სსიპ - პოლიციის აკადემია, ლექტორი, ტრენერი;

2009 – 2010 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მთავარი შემსყიდველი;

2007 – 2011 ზ. ჟვანიასა სახ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), მოწვეული ლექტორი, ტრენერი;

2007 – 2009 სამშენებლო კომპანია - შპს „სპორტ-არენა“, ფინანსური მენეჯერი, კომერციული დირექტორი;

2006 – 2007 სამშენებლო კომპანია - შპს „ჯოლა“, ფინანსური მენეჯერი;

2005 – 2006 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდომის საქმეთა დეპარტამენტი, კონსულტანტი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

2005 – 2005 საქართველოს სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი, შესყიდვებისა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი;

2004 – 2004 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილის მრჩეველი ფინანსურ საკითხებში;

2003 – 2004 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სამეურნეო და ფინანსური უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს ინსპექტორ-ეკონომისტი;

2001 – 2003 საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

2013 - Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes “Strengthening Democracies Through Knowledge”. Deep National Georgian Educatiors` Workshop;

2006 - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. ტრენინგი - ელექტრონული შესყიდვების ადმინისტრირება;

2009 - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია - შპს „ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი“. ბუღალტერთა აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსები.