შოთა ვეშაპიძე

მენეჯმენტის მიმართულება

პროფესორი

შოთა ვეშაპიძეგანათლება

2002 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მომენიჭა პროფესორის წოდება;

1996 - 2000 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დოქტორანტურა ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა მსოფლიო ეკონომიკა. მომენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;

1977 – 1981 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასპირანტურა, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა პოლიტიკური ეკონომია. მომენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი;

1972-1977 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უმაღლესი, ვაჭრობის, ეკონომიკისა და საქონელ-მცოდნეობის ფაკულტეტი. ვაჭრობის ეკონომიკის სპევიალობით. მომენიჭა ეკონომისტი კვალიფიკაცია.

სამუშაო გამოცდილება

2011-დან დღემდე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

2009 -დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი;

2007-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი (კონკურსის წესით);

2001-დან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი;

2007-2009 წწ. ევროპული უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი, რექტორი;

1993-2007 წწ. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, პრორექტორი სასწავლო მუშაობის დარგში, რექტორი, პროფესორი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები


2016 - ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო, საქართველოს უნივერსიტეტი. მონაწილეობა საჯარო ლექციებში თემაზე: თავისუფლების მოაზროვნეები;

2016- ტრენინგ-კურსი ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის ფაკულტეტი. სამეცნიერო სემინარი: უცხოურ ინვესტიციებზე დამყარებული მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივები გლობალიზაციის პირობებში, საქართველოს და პოლონეთის მაგალითზე;

2015 - ტრენინგ-კურსი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები: „ სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები საუნივერსიტეტო განათლებაში“;

2015 - ტრენინგ-კურსი ახალი ეკონომიკური სკოლა „ნაუმანის ფონდი და საქართველოს უნივერსიტეტი“ (European choice: PROPERTY, ENTRE PRENEURSHIP AND GROWTH)

2014 ტრენინგ-კურსი ევროკავშირის ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა (ესტონეთის მაგალითი);

2013 ეროვნულ განმანათლებელთა ღრმა სემინარი საქართველოში. (ორგანიზატორი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო);

2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა: „გუშინ, დღეს, ხვალ“;

2013 პრაღის განვითარების ცენტრის პროგრამა-ტექნოლოგიური ტრანსფერები და ინოვაციები;

2012 მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2012 პრაღის განვითარების ცენტრის პროგრამა-ტექნოლოგიური ტრანსფერები და ინოვაციები;

2011 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ-პროგრამა ლოჯისტიკისა და საერთაშორისო გადაზიდვებში;

2011 ბიზნესი და სამართალი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ტრენინგ-კონფერენცია.