ბაკალავრიატი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

1. აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის (ელექტრონულად აპლიკანტები რეგისტრირდებიან მხოლოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე www.naec.ge 23 თებერვლიდან 31 მარტის ჩათვლით), რეგისტრაციისას აირჩიეს აკადემიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები და მიმდინარე წელს არ უსრულდებათ 24 წელი;

 • მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა
 • ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
 • თავდაცვა და უსაფრთხოება საბაკალავრო პროგრამა

2. აბიტურიენტებს, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში: ზოგადი უნარები, უცხო ენა, ქართული ენა და მათემატიკა.


2. აბიტურიენტებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტესტირებას ფიზიკურ მომზადებაში (2017 წლის 29 მაისიდან 19 ივნისის ჩათვლით);

3. აბიტურიენტებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან გასაუბრებას, სადაც შეფასდება აბიტურიენტის მზადყოფნა და მოტივაცია შეეგუოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რეჟიმს და მისი დასრულების შემდეგ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადით იმსახუროს შეიარაღებულ ძალებში (2017 წლის 30 მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით);

4. აბიტურიენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა) და გაგზავნილ იქნებიან სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში აკადემიაში სასწავლებლად ვარგისიანობის დასადგენად (2017 წლის 31 მაისიდან 21 ივნისის ჩათვლით);

5. საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის დაწყებამდე იუნკერებმა უნდა გაიარონ საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი (BCT);

6. საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 3 აპრილიდან 16 ივნისის ჩათვლით აკადემიის ტერიტორიაზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-5 კილომეტრი. საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94; 2 30 52 85.

საბუთების ნუსხა:

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი, ნაბეჭდი) - 2 ეგზ.
 3. ზოგადი განათლების მოწმობა (დედანი), ასლი - 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში უმაღლესი განათლების დიპლომის (დედანი), ასლი - 2 ეგზ.
 4. დაბადების მოწმობის ასლი - 2 ეგზ.
 5. ქორწინების მოწმობის ასლი - 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 6. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და-ძმა) - 2 ეგზ.
 7. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები - 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 8. ცნობა პენსიის შესახებ - 2 ეგზ.
 9. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ – 2 ეგზ.
 10. დახასიათება ბოლო საქმიანობის ადგილიდან (სკოლიდან) – 2 ეგზ.
 11. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ - 2 ეგზ.
 12. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ("MMMR" - წითელა, წითურა, ყბატურა; "TD" - ტეტანოსი, დიფტერია) – 2 ეგზ.
 13. პირადობის მოწმობა (დედანი), ასლი - 2 ეგზ.
 14. ფოტოსურათი 3X4-ზე - 6 ცალი
 15. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია დისკზე ჩაწერილი – 1 ც.
 16. საქაღალდე (მუყაოს) – 2 ეგზ.

შენიშვნა:

 1. რეზერვის სამხედრო მოსამსახურეებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ სამხედრო ბილეთი (დედანი) ასლი – 2 ეგზ.
 2. წვევამდელებმა უნდა წარმოადგინონ წვევამდელის მოწმობა (დედანი) ასლი – 2 ეგზ.