ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩასარიცხად კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

1. აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის (ელექტრონულად აპლიკანტები რეგისტრირდებიან მხოლოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე www.naec.ge), რეგისტრაციისას აირჩიეს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა და მიმდინარე წელს არ უსრულდებათ 24 წელი;

2. აბიტურიენტებს, რომლებიც კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მშობლიურ ენაზე ჩააბარებენ ზოგადი უნარების ტესტს. (საქართველოს მოქალაქეები).

აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის უფლება აქვთ იმ პირებსაც, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩაირიცხებიან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტი);

✔ უცხო სახელმწიფოს მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ჩარიცხვა ხორციელდება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლისა და უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

3. აბიტურიენტებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტესტირება ფიზიკურ მომზადებაში

(როგორ ჩავაბაროთ ფიზიკური მომზადების ტესტი);

4. აბიტურიენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა) და გაგზავნილ იქნებიან სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში აკადემიაში სასწავლებლად ვარგისიანობის დასადგენად;

5. საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 3 აპრილიდან 16 ივნისის ჩათვლით აკადემიის ტერიტორიაზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-5 კილომეტრი. საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94; 2 30 52 85.


საბუთების ნუსხა:

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ.
 3. დაბადების მოწმობის ასლი – 2 ეგზ.
 4. პირადობის მოწმობა (დედანი), ასლი – 2 ეგზ.
 5. ზოგადი განათლების მოწმობა (დედანი), ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში უმაღლესი განათლების დიპლომის (დედანი), ასლი – 2 ეგზ.)
 6. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 7. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 8. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ.
 9. მართვის მოწმობის ასლი – 2 ეგზ.
 10. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა)
 11. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ("MMR" – წითელა, წითურა, ყბაყურა; "TD" – ტეტანოსი–დიფტერია) – 2 ეგზ.
 12. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ 2 ეგზ.
 13. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ – 2 ეგზ.
 14. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ) – 2 ეგზ.
 15. შრომის წიგნაკის ასლი – 2 ეგზ.
 16. მიღებული სერტიფიკატების ასლი
 17. სამხედრო ბილეთის ასლი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი – 2 ეგზ.
 18. 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე და ელექტრონული ვერსია (CD).