თანამშრომლობა

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პრიორიტეტს მაღალკვალიფიციური სამხედრო პერსონალის მომზადება წარმოადგენს. ამ მიზნით, აკადემიაში ხორციელდება სხვადასხვა სახის გაცვლითი პროგრამა, ტარდება სემინარები და ტრენინგები.

გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში აკადემიის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, იუნკერები და მსმენელები მონაწილეობას იღებენ უცხო ქვეყნების მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში. ამას გარდა, სტაჟირების გავლის მიზნით აკადემიას ხშირად სტუმრობენ კადეტები საზღვარგარეთის სხვადასხვა უმაღლესი სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან.

ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას ურთიერთგაგების მემორანდუმები გაფორმებული აქვს შემდეგ უმაღლეს სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან:

✔ ბალტიის თავდაცვის კოლეჯი (BALTDEFCOL) - 2011, განახლდა - 2016 წელს
✔ ჩრდილოეთ ჯორჯიის კოლეჯი და სახელმწიფო უნივერსიტეტი (NGCSU) - 2011
✔ ჩეხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის უნივერსიტეტი (Univerzita obrany, UO) - 2011
✔ ოლონეთის ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტი (Academia Obrony Narodowej – AON) - 2012
✔ ლატვიის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის აკადემია (NDA) - 2012
✔ გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემია - 2013
✔ ლიტვის რესპუბლიკის სამხედრო აკადემია (MAL) - 2014
✔ ესტონეთის ეროვნული თავდაცვის კოლეჯი - 2016
✔ ნორვეგიის ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის კოლეჯი - 2016

ეროვნული თავდაცვის აკადემია მჭიდროდ თანამშრომლობს ნატო-ს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამასთან (DEEP). ნატო-ს პროგრამა ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას მხარდაჭერას უწევს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების/კურიკულუმების განვითარებაში, პროფესორ-მასწავლებლების გადამზადებაში, სტუდენტთა შეფასებასა და მეთოდოლოგიის დახვეწაში. აკადემიასა და DEEP-ს შორის გაფორმებულია სამოქმედო გეგმა, რომლის განახლებაც ხდება ეტაპობრივად აკადემიის პრიორიტეტებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე.

აკადემია ასევე თანამშრომლობს ნატო-ს ენების საერთაშორისო საკოორდინაციო ბიუროსთან (BILC), რომელიც მეთვალყურეობას უწევს აკადემიაში ინგლისური ენის სწავლებას, სასწავლო პროცესში თანამედროვე მეთოდოლოგიების დანერგვასა და შეფასების პროცესს.