ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

აკადემიური პერსონალი

 
ჭამპურიძე ნელი - ქართული ენის მასწავლებელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ცერცვაძე მარინა - ქართული ენის მასწავლებელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი