ორგანიზაციული სტრუქტურა

ბაკალავრიატი

სსიპ  – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის დებულება

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. ეს დებულება განსაზღვრავს სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის (შემდგომში - აკადემია) ბაკალავრიატის (შემდგომში - ბაკალავრიატი) სამართლებრივ სტატუსს, სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს ბაკალავრიატის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
 2. ბაკალავრიატი წარმოადგენს აკადემიის ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულს.
 3. ბაკალავრიატი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საკანონმდებლო აქტების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, აკადემიის წესდების, აკადემიის რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და ამ დებულების შესაბამისად.
 4. ბაკალავრიატი ანგარიშვალდებულია აკადემიის რექტორის და რექტორის სამოქალაქო პირის სტატუსის მქონე მოადგილის წინაშე.

 მუხლი 2. ბაკალავრიატის მისია და ამოცანა

ბაკალავრიატის მისია და ამოცანაა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების იუნკერებისათვის (შემდგომში - იუნკერი) თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული აკადემიური განათლების მიღების  უზრუნველყოფა;

 

მუხლი 3. ბაკალავრიატის ძირითადი ფუნქციები

 1. ბაკალავრიატის ძირითადი ფუნქციებია:

ა) აკადემიის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროცესის განვითარების ხელშეწყობა;

ბ)  სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება;

გ) ინოვაციური მიდგომების დანერგვა და მეცნიერული კვლევის შედეგების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება;

დ) იუნკერისა და აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარება.

 1. თავისი ფუნქციების და ამოცანის შესასრულებლად ბაკალავრიატი:

ა) შეიმუშავებს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, ადგენს შესაბამის პროგრამებსა და გეგმებს;  

ბ) ახორციელებს იუნკერთა მომზადებას და უზრუნველყოფს მათთვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებას;

 გ) კომპეტენციის ფარგლებში ქმნის განათლებისა და მეცნიერული კვლევისათვის აუცილებელი პირობებს;

დ) ახორციელებს  სასწავლო-მატერიალური ბაზის დაგეგმვას, ორგანიზებას და აკადემიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინირებას;

ე) ახორციელებს სასწავლო პროგრამების შემუშავებას, განახლებას და დახვეწას;

ვ) უზრუნველყოფს იუნკერთა მაღალი აკადემიური მოსწრებისა და დისციპლინარული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ქონების სწორ ექსპლუატაციასა და დაცვას;

თ) მონაწილეობს აკადემიის აკადემიური საბჭოს მუშაობაში.

ი) ახორციელებს აკადემიის წესდებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

მუხლი 4. ბაკალავრიატი მართვის ორგანო და მისი უფლებამოსილება

 1. ბაკალავრიატის წარმომადგენლობითი ორგანოა ბაკალავრიატის საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედის ბაკალავრიატის აკადემიური პერსონალის ყველა წევრი.
 2. ბაკალავრიატის საბჭო:

ა) შეიმუშავებს და აკადემიის ადმინისტრაციის უფროსს წარუდგენს ბაკალავრიატის ბიუჯეტის პროექტს;

ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ბაკალავრიატის ხელმძღვანელს;

გ) ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის წარდგინებით შეიმუშავებს და აკადემიურ საბჭოს წარუდგენს ბაკალავრიატის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;

დ) ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის წარდგინებით შეიმუშავებს ბაკალავრიატის სტრუქტურას და წარუდგენს რექტორს; 

ე) ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის წარდგინებით შეიმუშავებს ბაკალავრიატის დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;

ვ) უფლებამოსილია ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის მიერ  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის, ბაკალავრიატის ხელმძღვანელისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და ბაკალავრიატის ხელმძღვანელისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ბაკალავრიატის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. გადაწყვეტილება ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით;

ზ) ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ნიშნავს ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელს;

 1. ბაკალავრიატის საბჭო უფლებამოსილია, თუ ბაკალავრიატის საბჭოს სხდომას ესწრება წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარი მაინც.
 2. ბაკალავრიატის საბჭოზე გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით.
 3. ბაკალავრიატის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ფორმდება ბაკალავრიატის საბჭოს ოქმით და გადაწყვეტილებით.
 4. ბაკალავრიატის ხელმძღვანელობს ბაკალავრიატის ხელმძღვანელი რომელსაც ბაკალავრიატის საბჭო ირჩევს ოთხი წლის ვადით.
 5. ბაკალავრიატის ხელმძღვანელი:

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს ბაკალავრიატის საქმიანობას; 

ბ) უზრუნველყოფს ბაკალავრიატის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტურად მიმდინარეობას;

გ) თავმჯდომარეობს ბაკალავრიატის საბჭოს სხდომებს;

დ) ბაკალავრიატის მუშაობის წლიურ ანგარიშს წარუდგენს რექტორს;

ე) ბაკალავრიატის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ბაკალავრიატის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;         

ვ) კონტროლს უწევს ბაკალავრიატის სტრუქტურული ერთეულების მუშაობას, თანამშრომელთა მიერ ფუნქცია-მოვალეობების  შესრულებასა და დისციპლინის დაცვას;

ზ) შეიმუშავებს და ბაკალავრიატის საბჭოს წარუდგენს ბაკალავრიატის სტრუქტურასა და დებულებას;

თ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია აკადემიური საბჭოსა და ბაკალავრიატის საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებაზე;

ი) ახორციელებს აკადემიის წესდებით, ამ დებულებითა და აკადემიის რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა მოვალეობებს.

 

მუხლი 5. ბაკალავრიატის სტრუქტურა და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები

 1. ბაკალავრიატის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) ინფორმატიკის მიმართულება;

ბ) მენეჯმენტის მიმართულება;

გ) თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულება;

დ) ენობრივი მომზადების განყოფილება;

 1. ბაკალავრიატის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციებია:

ა) ინფორმატიკის მიმართულება:

ა.ა) ახორციელებს ინფორმატიკის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამებს და კვლევით პროექტებს;

ა.ბ) უზრუნველყოფს კურიკულუმებისა და სილაბუსების შედგენას;

ა.გ) ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფას სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურით;

ა.დ) აწარმოებს საგამოცდო უწყისებს და წარუდგენს ბაკალავრიატს;

ა.ე) უზრუნველყობს საგამოცდო მასალისა და ტესტების  მომზადებას;

ა.ვ) უზრუნველყოფს დამთავრებული სამუშაოების განხილვას;

ბ) მენეჯმენტის მიმართულება:

ბ.ა) ახორციელებს მენეჯმენტის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამებს და კვლევით პროექტებს;

ბ.ბ) უზრუნველყოფს კურიკულუმებისა და სილაბუსების შედგენას;

ბ.გ) ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფას სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურით;

ბ.დ) აწარმოებს საგამოცდო უწყისებს და წარუდგენს ბაკალავრიატს;

ბ.ე) უზრუნველყობს საგამოცდო მასალისა და ტესტების  მომზადებას;

ბ.ვ) უზრუნველყოფს დამთავრებული სამუშაოების განხილვას;

გ) თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულება:

გ.ა) ახორციელებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამებს და კვლევით პროექტებს;

გ.ბ) უზრუნველყოფს კურიკულუმებისა და სილაბუსების შედგენას;

გ.გ) ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფას სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურით;

გ.დ) აწარმოებს საგამოცდო უწყისებს და წარუდგენს ბაკალავრიატს;

გ.ე) უზრუნველყობს საგამოცდო მასალისა და ტესტების  მომზადებას;

გ.ვ) უზრუნველყოფს დამთავრებული სამუშაოების განხილვას;

დ) ენობრივი მომზადების განყოფილება:

დ.დ) უზრუნველყოფს დამთავრებული სამუშაოების განხილვას;

დ.ე) ანაწილებს აკადემიურ დატვირთვებს და ფუნქციონალურ მოვალეობებს თანამშრომლებს შორის;

დ.ვ) უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის მაღალ ხარისხს;

 1. ბაკალავრიატის სტრუქტურულ ერთეულს ხელმძღვანელობს უფროსი/ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციების შესრულებაზე და ანგარიშვალდებულია ბაკალავრიატის ხელმძღვანელის წინაშე;
 2. ბაკალავრიატის სტრუქტურული ერთეულის უფროსი/ხელმძღვანელი:

ა) ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას;

ბ) ანაწილებს კორესპონდენციას და ხელმძღვანელობისაგან მიღებულ დავალებებს დაქვემდებარებულ მოსამსახურეებს შორის;

გ) ახორციელებს დაქვემდებარებულ მოსამსახურეთა მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების კონტროლს, აძლევს დავალებებს და მითითებებს;

დ) ბაკალავრიატის ხელმძღვანელს წარუდგენს ანგარიშს შესრულებული და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ;

ე) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებას.

 1. ბაკალავრიატის პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობები განისაზღვრება მათი სამუშაო აღწერილობებით, რომელსაც ამტკიცებს აკადემიის რექტორი.

 

მუხლი 6. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება მიმღები ორგანოს გადაწყვეტილებით.