ორგანიზაციული სტრუქტურა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის  აკადემიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების დებულება