ორგანიზაციული სტრუქტურა

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულება

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. ეს დებულება განსაზღვრავს სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის (შემდგომში - აკადემია) სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) სამართლებრივ სტატუსს, სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

2. ცენტრი წარმოადგენს აკადემიის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს;

3. ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, საკანონმდებლო აქტების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, აკადემიის წესდებისა და ამ დებულებების შესაბამისად.

4. ცენტრი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია აკადემიის რექტორის და რექტორის სამოქალაქო პირის სტატუსის მქონე მოადგილის წინაშე;

 

 

მუხლი 2. ცენტრი ამოცანა

ცენტრის ამოცანაა აკადემიაში, სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვაში მონაწილეობა, მისი მხარდაჭერა და სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინაცია.

 

მუხლი 3. ცენტრი ძირითადი ფუნქციები

 1. 1. ცენტრის ძირითადი ფუნქციებია:

ა) აკადემიაში სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვის კოორდინაცია;

ბ) საქართველოს სამეცნიერო წრეებთან ურთიერთობის დამყარება, მათი საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი და აკადემიაში დანერგვა;

გ) სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, შევხვედრების ორგანიზება და იუნკერთა/მსმენელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

დ) საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მოძიება, მათში იუნკერთა/მსმენელთა ჩართვა და კოორდინაცია.

ე) აკადემიურ პერსონალთან და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობა საგანმანათლებლო პროგრამების და სილაბუსების დახვეწა/გაუმჯობესების მიზნით;

ვ) სამეცნიერო კვლევების განხორციელება კომპეტენციის ფარგლებში;

ზ) იუნკერთა/მსმენელთა კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა, ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით;

თ) კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება და აკადემიის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

ი) კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.

 

მუხლი 4. ცენტრის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა

 1. ცენტრი შედგება ცენტრის უფროსის, მთავარი სპეციალისტისა და უფროსი სპეციალისტისაგან.
 2. ცენტრის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ანთავისუფლებს აკადემიის რექტორი.
 3. ცენტრის უფროსად შეიძლება დანიშნულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
 4. ცენტრის უფროსი:

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს ცენტრის საქმიანობას;

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს ცენტრის თანამშრომლებს შორის;

გ) განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტებს და პასუხისმგებელია მის განხორციელებაზე;

დ) ხელმძღვანელობს ცენტრის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებასა და მათ შესრულებას;

ე) ხელს აწერს ცენტრში შემუშავებულ დოკუმენტებს;

ვ) პასუხისმგებელია აკადემიაში დაგეგმილი სამეცნიერო პროგრამებისათვის შესაბამისი რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფასა და დონორებთნ კომუნიკაციის სტრატეგიის აღსრულებაზე;

ზ) წარმოადგენს წინადადებებს ცენტრის თანამშრომელთა წახალისების ან დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

თ)  შუამდგომლობს ცენტრის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების თაობაზე;

ი) ვალდებულია წარადგინოს სასწავლო სამსახურის  პერიოდული ანგარიში აკადემიის რექტორის სამოქალაქო პირის სტატუსის მქონე მოადგილის წინაშე;

კ) ახორციელებს აკადემიის წესდებით და ამ დებულებით დაკისრებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს.

 1. 5. ცენტრის პერსონალის ფუნქციონალური მოვალეობები და სამუშაო აღწერილობები მტკიცდება აკადემიის რექტორის მიერ.

 

მუხლი 5. ცენტრის სამეცნიერო საბჭო

 1. აკადემიური რექტორის გადაწყვეტილებით ცენტრში ფუნქციონირებს ცენტრის სამეცნიერო საბჭო, რომელიც შედგება აკადემიის აკადემიური პერსონალისგან, მოწვეული სპეციალისტებისგან, მასწავლებლებისგან და ინსტრუქტორებისგან.
 2. ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ფუნქციები და შემადგენლობა განისაზღვრება აკადემიის რექტორი მიერ.
 3. ცენტრის სამეცნიერო საბჭო წარმოადგენს აკადემიის რექტორის სათათბირო ორგანოს, რომლის ძირითადი ფუნქციაა სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, წინადადებების შემუშავება და აკადემიის რექტორისა და რექტორის სამოქალაქო პირის სტატუსის მქონე მოადგილის წინაშე წარდგენა.
 4. ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობს ცენტრის უფროსი.
 5. ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა იმართება ყოველთვიურად, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია აღნიშნულ ვადაზე ადრე გამართვაც.
 6. ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს მდივნის ფუნქციას ასრულებს ცენტრის უფროსი სპეციალისტი, მასვე ევალება ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს მოწვევა და სხდომის ორგანიზება.

 

მუხლი 6. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება მისი მიღებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.