შალვა კვეზერელი

მენეჯმენტის მიმართულება

ასისტენტ პროფესორი

შალვა კვეზერელიგანათლება

2008 - 2011 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარული ეკონომიკის ფაკულტეტი. დუქტურანტურა. დასრულება: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

2003 -2005 ვაიენშტეფანის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, თრისდორფი, გერმანია, საერთაშორის სამაგისტრო კურსი აგრარული მენეჯმენტი. დასრულება: მაგისტრი აგრარულ მენეჯმენტში;

1997 -2002 თბილისის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ჰიდრო მელიორაციისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ფაკულტეტი. დასრულება: ინჟინერ ეკოლოგის დიპლომა;

1986 -1997 ქალაქ რუსთავის მე-16 საშუალო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2017-დან დღემდე - ქართული ხორბლის მწარმოებელთა გაერთიანება - გამგეობის წევრი;


2016 - 2017 - THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE FOR THE CAUCASUS, პროექტი: საირიგაციო სისტემების გამანაწილებლების მოწესრიგება გორის, ქარელის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში. პროექტის ექსპერტი - მარკეტოლოგი;


2016- დან დღემდე - აზიის განვითარების ბანკი - ბიზნესის კონსულტანტი/ტრენერი (Asian Development Bank ADB);


2016-დან დღემდე - თრისდორფ აგრო-ბიზნს კონსალტინგი (TABCo.), სამუშაო ჯგუფის წევრი;

2014 - დღემდე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია. აკადემიური პერსონალი. ასისტენტ-პროფესორი;

2012 -2013 გაეროს განვითარების პროგრამა;

2011- დღემდე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალი. ასისტენტ-პროფესორი;

2011 - 2012 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება /შპს/ „სარგო+“. დირექტორის მოადგილე, (წარმოების პროცესის ხელმძღვანელი);

2008 - 2011 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“. სამცხე-ჯავახეთში ბიზნესის განვითარების პროექტის, აგრარული სექტორის მენეჯერი;

2007 -2008 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTC) ბორჯომი, საქართველო

კერძო სექტორში ბიზნესის განვითარების პროგრამა, (BDP ბორჯომი), აგრარული სექტორის კოორდინატორი;

2006 -2007 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTC). „სოფლის მეურნეობისა და რეგიონის განვითარების დარგში განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“ სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2004 -2005 ვაიენშტეფანის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი. აგრარულ მენეჯმენტი საერთაშორის სამაგისტრო კურსის ხელმძღვანელის ასისტენტი. თრისდორფი, გერმანია

1999 -2002 თბილისის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. სამხედრო კათედრა: თადარიგის სერჟანტი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები


2017 ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საპატიო სიგელი;


2016 ტრენინგ-კურსი NATO - „Technology in the Classroom“;


2015 ტრენინგ-კურსი NATO - „DEEP National Georgian Educations’ Workshop“;

2010 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„ალტერნატიული ენერგიების გამოყენება“;

2010 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„სანაშენე მეცხოველეობის შესახებ. მცირე მექანიზაციის საშუალებები სოფლის მეურნეობაში“.

2010 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„რძის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, რძის ფალსიფიკაცია“.

2010 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„საგადასახადო ვალდებულებები და აღრიცხვიანობის წარმოება“;

2009 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„სურსათის უვნებლობის სტანდარტების გაუმჯობესება საქართველოში“;

2009 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„GlobalGap-ის სტანდარტების მოთხოვნები მეცხოველეობის დარგისათვის“;

2009 „კავშირი აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი“ ბორჯომი, საქართველო

„ბიზნეს დაგეგმვა და ინვესტიციების მოზიდვა“;

2008 „ბპ-ბრიტიშ პეტროლიუმი“ თბილისი, საქართველო

„ადამიანთა უსაფრთხოება სამუშაო გარემოში“;

2008 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (Gთძ) ბორჯომი, საქართველო

„სურსათის უვნებლობის მართვა, წინასწარი აუცილებელი პროგრამები, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული წერტილების (HAჩჩP) სისტემა“;

2008 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (Gთძ) თბილისი, საქართველო

„სასოფლო-სამეურნეო შეფასების პარტიციპატიული მეთოდები“;

2008 KöPPL ენტშენროიტი, გერმანია

„ფირმა KöPPL-ის ტექნიკის მომსახურებაში“;

2007 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (Gთძ) თბილისი, საქართველო

„კონსულტაციის წარმართვის დიდაქტიკა და მეთოდოლოგია“.