აკადემიური განათლება

ბაკალავრიატის ენობრივი მომზადების განყოფილება

ბაკალავრიატის ენობრივი მომზადების განყოფილება უზრუნველყოფს იუნკერებისათვის აკა­დემიის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სავალდებულო ინგლისური ენისა და სხვა სასურველი უცხო ენის (გერმანული/ფრანგული) ყველა სას­წავ­ლო კურსის პროგრამების მომზადებას და სწავლებას.

იუნკერები, ვალდებულნი არიან გაიარონ აკა­დემიის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული  ინგლისური ენის ყველა სას­წავ­ლო კურსი.

აკადემიის საბაკალავრო პროგ­­რა­მებზე ჩარიცხული ყველა იუნკერი ენობრივი კომპეტენციის დონის დადგენის მიზნით აბარებს დონის დამდგენ ტესტს (placement test). ტესტის შედეგების მიხედვით იუნკრები გადანაწილდებიან შესაბამისი დონის ჯგუფებში: A1, A2, B1, B1+, B2, B2+.

იუნკერებს სხვა სასურველი უცხო ენის (გერმანული/ ფრანგული) არჩევის/სწავლის შესაძლებლობა მიეცემათ უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სემესტრიდან მეოთხე სემესტრის ჩათვლით ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონის დაფიქსირების შემთხვევაში.