აკადემიური განათლება

მაგისტრატურა

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება.

 

  • კურსდამთავრებულებს უნდა შეეძლოთ უპასუხონ საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ გამოწვევებს.
  • მონაწილეობა მიიღონ სამხედრო პოლიტიკისა და თავდაცვითი სტრატეგიის დახვეწასა და მათ სათანადო განხორციელებაში.
  • გამოიყენონ მიღებული განათლება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად.