მაგისტრატურა

სახელმწიფო რესურსების მართვა

თანამედროვე გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას საქართველოს სახელმწიფო უწყებები და მათ შორის საქართველოს თავდაცვის ძალები, დღის წესრიგში აყენებს მართვის სტრატეგიული დონისთვის პროფესიონალების მომზადებას, რომელთაც ექნებათ ღრმა სისტემური ცოდნა და შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევები სახელმწიფო მართვის სპეციალიზაციით, შეეძლებათ გაუთვალისწინებელ და ცვლად გარემოში მოქმედება და კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა.

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების რესურსებით უზრუნველყოფის სფეროს სტრატეგიული დონისთვის კვალიფიციური სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება, რომლებსაც გააჩნიათ:

  •  სტრატეგიული მართვის პრინციპებისა და მეთოდების ცოდნა და პრაქტიკული უნარები ამ სფეროში;
  • ცოდნა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის ეკონომიკური ნაწილის, საქართველოს ეკონომიკის რეალური სექტორების და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკისა ეკონომიკის ამ სექტორებში, ასევე ხედვა მისი განვითარების შესაძლებლობების შესახებ;
  •  დაგეგმვა, პროგრამირება, ბიუჯეტირებისა და აღსრულების სისტემის და სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზებისა და ფუნქციონირების შესახებ ცოდნა და პრაქტიკული უნარები.

 სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს საჯარო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ენიჭება 121 კრედიტის დაგ­რო­ვების შე­დე­გად, რომლებიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 67 კრედიტი -  სავალდებულო სასწავლო კურსები, 24 კრედიტი - არჩევითი  სასწავლო კურსები. (შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობაა 40). პროგრამით გათვალისწინებულია კვლევითი კომპონენტი

- 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.