სახელმწიფო რესურსების მართვა

მიღება

პროგრამაზე სწავლის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხად:

  • მაგისტრანტობის კანდიდატები ჩააბარებენ საერთო სამაგისტრო გამოცდას.

სამაგისტრო გამოცდაზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე online.naec.ge.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ინსტრუქცია/გზამკვლევში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე https://www.naec.ge/#/ge/post/2332

  •  საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, შიდა გამოცდის ჩასაბარებლად მაგისტრანტობის კანდიდატები მიმართავენ ეროვნული თავდაცვის აკადემიას.

შიდა გამოცდის თემატიკა გამოქვეყნდება აკადემიის ვებგვერდზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარებისთვის განსაზღვრულ  ვადამდე. საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

  • კანდიდატებმა უნდა ჩააბარონ ინგლისური ენის გამოცდა (მინიმუმ CEF B2ან STANAG 2;2;2;2) ან წარმოადგენენ ენის ცოდნის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდა ) ან წარმოადგენენ დიპლომს/სერთიფიკატს, რომელიც ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი ( CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.)

 

  • სამოქალაქო პირებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება.