სახელმწიფო რესურსების მართვა

აკადემიური პერსონალი

პროგრამა ამჟამად აკრედიტაციის მოპოვების რეჟიმშია