სამხედრო განათლება

იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის ისტორია

 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2011 წლის 5 ოქტომბერის ბრძანებით ჩამოყალიბდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო ბატალიონი. სასწავლო ბატალიონში ირიცხებოდნენ ოფიცერთა მომზადების ოთხ წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხული მსმენელები.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 ოქტომბრის ბრძანების საფუძველზე ჩამოყალიბდა სასწავლო ბატალიონის სახელწოდება შემდეგი სახით: იუნკერთა ბატალიონი. საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელებს დაუბრუნდა ისტორიული სტატუსი ,,იუნკერი“.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 26 ივლისის ბრძანების შესაბამისად სასწავლო ბატალიონის სახელი რედაქტირდა და ჩამოყალიბდა ,,იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის“ სახით.

 

იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის ძირითადი ფუნქციები

  • სამხედრო პროფესიული განათლების ხარისხის ამაღლება;
  • იუნკერთა პიროვნული, ზნეობრივი, ინტელექტუალური და პროფესიული დონის ამაღლება;
  • სწავლებისა და სწავლის ხარისხის ინტენსიური ზრდა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
  • იუნკერების მიერ არჩეული სპეციალობების მხარდაჭერა და მათი უზრუნველყოფა მატერიალურ ტექნიკური საშუალებებით;
  • აკადემიის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროცესის განვითარების ხელშეწყობა;
  • იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის ოფიცრების და სერჟანტების პროფესიული დონის ამაღლება.