აკადემიური განათლება

დისტანციური სწავლების ცენტრი

დისტანციური სწავლების ცენტრი

დისტანციური სწავლების ცენტრი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საგანმანათლებლო ერთეულია, რომელიც ოფიციალურად შეიქმნა 2020 წელს. ცენტრის დაარსების დღიდან აქტიურად მიმდინარეობს სამართლებრივი ბაზის მოწესრიგება, კერძოდ დამტკიცდა დისტანციური სწავლების ცენტრის დებულება და დასაქმებული პირების უფლება-მოვალეობები. თავდაცვის ძალების მეთაურის  ბრძანების საფუძველზე შემუშავდა და დამტკიცდა დისტანციური სწავლების შესაძლებლობების განვითარების პოლიტიკა, დისტანციური სწავლების განვითარების სტრატეგია და ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა.

ცენტრის მიზანი

ცენტრის მთავარ მიზანს  თავდაცვის ძალებში და თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში დისტანციური სწავლების დანერგვა, განათლების ხელშეწყობა, ხარისხიანი, თანამედროვე და მოქნილი სწავლების უზრუნველყოფის საშუალებების შექმნა წარმოაგდენს, რომელიც დაეფუძნება თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და დისტანციური სწავლების პრინციპებს.

 ხედვა

გავხადოთ დისტანციური სწავლება ცნობადი და ხელმისაწვდომი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალებისთვის.

 ცენტრის მთავარი ამოცანა

 • სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პერსონალისათვისუწყვეტი, ეფექტური და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დისტანციური სწავლების კურსების დანერგვა, დისტანციური სასწავლო პროცესის ორგანიზება და მხარდაჭერა;
 • თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში დისტანციური სწავლების სისტემური გამოყენების დანერგვა;
 • ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) სწავლების სტანდარტებთან დაახლოვება;
 • სამხედრო მოსამსახურეების და სამოქალაქო პერსონალის განათლებისა და კვალიფიკაციის დონის ამაღლება;
 • განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
 • ახალგაზრდებში სამხედრო ცხოვრების პოპულარიზაცია და რეკლამირება;
 • მრავალპროფილურ ინსტიტუტებთან და მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებთან თანამშრომლობის დამყარება;

დისტანციური სწავლების ცენტრი უზრუნველყოფს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სასწავლო პროცესის უწყვეტად და ხარისხიანად წარმართვას, ასევე კოორდინაციას უწევს თავდაცვის ძალებში დისტანციური სწავლების შესაძლებლობების განვითარებასა და უცხოელი პარტნიორების მიერ გამოცდილების გაზიარების მიღებას.

 ცენტრის ძირითადი ფუნქციები:

 • ცენტრის განვითარების ხელშეწყობა;
 • დისტანციური სწავლების პროცესის დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება;
 • ინოვაციური და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი დისტანციური კურსების განხორციელებაში მხარდაჭერა;
 • დისტანციური სწავლების პროცესის მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
 • სწავლების პროცესის გასაუმჯობესებლად და სასწავლო კურსებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი მასალების, გზამკვლევებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;
 • დისტანციური სწავლების პოპულარიზაცია, როგორც თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, ასევე თავდაცვის ძალებში.