აკადემიური განათლება

დისტანციური სწავლების ცენტრი

დისტანციური სწავლების ცენტრი უზრუნველყოფს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სასწავლო პროცესის უწყვეტად და ხარისხიანად წარმართვას, ასევე კოორდინაციას უწევს თავდაცვის ძალებში დისტანციური სწავლების შესაძლებლობების განვითარებასა და უცხოელი პარტნიორების მიერ გამოცდილების გაზიარების მიღებას. ცენტრი განავითარებს LMS (სწავლების მართვის სისტემა) პლარფორმას. მხარდაჭერას გაუწევს თავდაცვის ძალების სტრუქტურულ ერთეულებს და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით შექმნის სხვადასხვა გვარეობების, საგნების დისტანციურ კურსებს. ასევე განახორციელებს სპეციალისტების, მასწავლებლების და საგნის ექსპერტების გადამზადებას (Train the Trainer).