სამხედრო განათლება

სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრი

სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრი

ამოცანა: სწავლებების მხარდაჭერის და განვითარების ცენტრის ამოცანაა, იუნკერთა/მსმენელთა მაღალი აკადემიური მოსწრებისათვის, არსებული სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სასწავლო პროცესის  დაგეგმვა, ორგანიზება, მეცადინეობების ჩატარება და მონიტორინგი.

სასწავლო კლასების გამოყენებით გაეცნობიან და შეისწავლიან

 1. ოცეულის და ათეულის ცეცხლსასროლი იარაღის დანიშნულებას და ტაქტიკურ-ტექნიკურ მახასიათებლებს, სავარჯიშოების შესრულებისა და    უსაფრთხოების წესებს;
 2. ტოპოგრაფიული რუკების და მათთან მუშაობის წესების შესახებ, ორიენტირებას რუკაზე და ადგილმდებარეობაზე, მარშრუტის განსაზღვრას და დაგეგმვას,
 3. ფორტიფიკაციულ ნაგებობებს და დანიშნულებას, ასევე ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების ტაქტიკურ-ტექნიკურ მახასიათებლებს.
 4. საქართველოს კონსტიტუციის მიმოხილვას და თავდაცვის ძალების წესდებებს.
 5. იუნკერებს/მსმენელებს უტარებენ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს, შესაბამისი სპეციალობის მოწყობილ სასწავლო კლასებში;
 6. ხდება საქართველოს თავდაცვით ძალებში არსებულ და NATO-ს წევრ ქვეყნების სამხედრო საშუალებების გაცნობა სამხედრო ტოპოგრაფიის, სამხედრო საინჟინრო და საცეცხლე მომზადებაში.
 7. ასევე ხდება სამხედრო ადმინისტრაციის და სამხედო სამართლის მეცადინეობის ჩატარება და გაცნობა საქართველოს პრეზიდენტის, მინისტრის და თავდაცვით ძალების მეთაურის ბრძანებების.
 8. საქართველოს თავდაცვით ძალებში არსებული საბრძოლო მომზადების ორგანიზების სახელმძღვანელო გაცნობა და შესწავლა.

 

 

სასწავლო სიმულაციური ჯგუფის სასწავლო კლასებში გაეცნობიან და შეისწავლიან

 1. ოცეულის სასროლი იარაღების ნორმალურ მოხვედრამდე მიყვანას, ტექნიკურ მომსახურებას, გაუმართაობის დადგენას, ხარვეზების თავიდან აცილებას და აღმოფხვრას, ასევე ოცეულის საბრძოლო სროლების მომზადებას.
 2. სხვადასხვა შეიარაღებას, ვიზუალურად, მის ტაქტიკურ-ტექნიკურ მახასიათებლებს.
 3. ათეულის შეიარაღების იარაღის გამოყენებით სიმულაციური სროლების ჩატარებას.
 4. საველე სწავლების დროს ათეულის და ოცეულის ტაქტიკური მეცადინეობის ჩატარება  MILES (მრავალ ინტეგრირებული ლაზერული დაზიანების სისტემა) გამოყენებით.
 5. პრაქტიკული მეცადინეობა ათეულის დონეზე ALFONSO 2M-ის დახმარებით.
 6. არტილერიის ცეცხლის გამოძახება ALFONSO 2M -ის დახმარებით.
 7. არტილერიის ცეცხლის გამოძახება სხვადასხვა ნაღმტყორცნების მეშვეობით.
 8. პეინტბოლით შეჯიბრი და სხვადასხვა ტაქტიკური საბრძოლო ვარჯიშების შესრულება ღია და დახურულ დარბაზში;
 9. მაკეტის მომზადებას თეორიულად და პრაქტიკულად.
 10. მაკეტის გამოყენების დახმარებით ათეულის და ოცეულის ბრძანების გაცემა.

 

 შეფასების სიტემა

იუნკერების/მსმენელების თეორიული შეფასება ხდება

იუნკერების/მსმენელების შეფასება მოიცავს სასწავლო კურსის/მოდულების შეფასებას და პროგრამის გამოსაშვებ გამოცდას.

მოდულების შეფასება მო­ი­ცავს შუალედურ შეფასებას და დასკვნით გამოცდას, რომლებსაც გააჩნიათ თავისი ქულობრივი ხვედრითი წილი საბოლოო შე­ფა­სებაში. მოდულის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ბარიერი) განსაზღვრულია მოდულის საერთო შეფასების 70 %-ით.

            შუალედური შეფასებები

ტარდება მოდულის გარკვეული მოცულობის გავლის შემდეგ. შუა­ლე­დური შეფასება და­ყო­­ფილია კომპონენტებად (მიმდინარე შეფასებები, შუალედური გამოცდა), რომლებსაც აქვთ თა­ვისი ხვედრითი წი­ლი ამ ელემენტის ფარგლებში.        პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე შუალედურ გამოცდაზე დაწესებული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ბარიერი) განსაზღვრულია შუალედური გამოცდის მაქსიმალური შეფასების 70 %-ით.

თუ იუნკერების/მსმენელების შუალედური შეფასებებისას უკვე მიღებული შედეგით ჩანს, რომ იუნკერების/მსმენელების შემდგომ შეფასებებში და დასკვნით გამოცდაზე მაქსიმალური ქულის მიღების შემთხვევაშიც კი ვერ უგროვდება  მინიმალური დადებითი შეფასების შესაბამისი ქულა, მისი პროგრამიდან ამორიცხვის საკითხს განიხილავს აკადემიური საბჭო.

            სასწავლო კურსის/მოდულის დასკვნითი გა­მოც­და

სავალ­დე­ბულოა და მასზე დაწესებული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ბარიერი) განსაზღვრულია დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასების 70 %-ით.

დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება ის პირი, რომელსაც უკვე მი­ღე­ბული შუალედური შეფასებების და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასების ჯამით უგროვდება მინიმალური დადებითი შეფასების შესაბამისი ქულა.

            გამოსაშვები გამოცდა

წარმოადგენს პროგრამის შემაჯამებელ შეფასებას და ტარდება პროგ­რა­მის დასასრულს. ის მოიცავს კომპლექსური გამოსაშვებ გამოცდას (იხილეთ გამოსაშვები გამოცდის ინსტრუქცია). მასზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (ბარიერი) განსაზღვრულია მაქსიმალური შეფასების 70 %-ით.

         დამატებითი გამოცდა

გამოცდებზე დაწესებული ბარიერის ვერ გადალახვის შემ­თ­ხვევაში იუნკერებს/მსმენელებს მხოლოდ ერთხელ ეძლევა უფლება გავი­დეს დამატებით გამოცდაზე.

შუალედურ შეფასებაზე დაწესებული ბარიერის ვერ გადალახვის შემთხვევაში იუნკერს/მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა და არაუგვიანეს მომდევნო შეფასების ჩატარებისა;

დასკვნით გამოცდაზე დაწესებული ბარიერის ვერ გადალახვის შემთხვევაში იუნკერს/მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღისა და არაუგვიანეს მომდევნო კომპონენტის პირველი შეფასებისა;

გამოსაშვებ გამოცდებზე დაწესებული ბარიერის ვერ გადალახვის შემთხვევაში იუნკერს/მსმენელს უფლება აქვს გავი­დეს დამატებით გამოსაშვებ გამოცდაზე, რომელიც ტარდება საგამოცდო კომისიის გადაწყვეტილებით არაუგვიანეს 10 კალენდრული დღისა და არაუგვიანეს შემდეგი კურსის გამოსაშვები გამოცდის პერიოდისა.

იუნკერი/მსმენელი დამატებითი გამოცდისათვის მოსამზადებლად სარგებ­ლობს პირადი ან თვითმომზადებისათვის განკუთვნილი დროის პერიოდით.  

დამატებით გამოცდაზე მიღებული ქულა ითვლება შეფასების საბოლოო ქულად და შესაბამისად აისახება პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში, მაგრამ არ გაითვალისწინება კურსზე სარეიტინგო ქულის გამოყვანისას და საბოლოო რეიტინგის გამოთვლისას გამოიყენება გამსვლელი ქულა.

დამატებით გამოცდაზე დაწესებული ბარიერის ვერ გადალახვის შემთხვევაში მისი პროგრამიდან ამორიცხვის საკითხს განიხილავს აკადემიური საბჭო.

            აღდგენითი გამოცდა;

მოდულით გათვალისწინებული გამოცდის საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში იუნკერმა/მსმენელმა აღდგენითი გამოცდა უნდა ჩააბარონ დაწესებულებასა და ერთეულებში გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 3 კალენ­და­­რული დღისა. აღდგენითი გამოცდა უნდა ჩატარდეს მომდევნო კომპონენტის პირველ შეფასებამდე.

 საპატიო მიზეზით დამატებითი გამოცდის გამოტოვების შემთხვევაში იუნკერს/მსმენელს უფლება აქვს იგი მხოლოდ ერთხელ ჩააბაროს.

პროგრამის გათვალისწინებული გამოსაშვები გამოცდის საპატიო მიზეზით გაცდენის შემთხვევაში იუნკერმა/მსმენელმა აღდგენითი გამოცდა უნდა ჩააბაროს დაწესებულებასა და ერთეულებში გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 3 კალენ­და­­რული დღისა. აღდგენითი გამოცდა უნდა ჩატარდეს მომდევნო პროგრამის დაწყებამდე ან მომდევნო პროგრამის გამოსაშვებ გამოცდამდე.

            შეფასების სისტემა უშვებს:

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

 1. A - ფრიადი - 94-100 ქულა;
 2. B - ძალიან კარგი - 88-93 ქულა;
 3. C - კარგი - 82-87 ქულა;
 4. D - დამაკმაყოფილებელი - 76-81 ქულა;
 5. E - საკმარისი - 70-75 ქულა;

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

 1. FX - ვერ ჩააბარა - 64-69 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ იუნკერს/მსმენელს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა, დამოუკიდებელი მუშაობით, დამატებით გამოცდაზე კიდევ ერთხელ გასვლის უფლება.
 2. F - ჩაიჭრა - 0-63 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ იუნკერის/მსმენელის მიერ ჩა­ტა­რებული სამუშაო არ არის საკმარისი და ის გაირიცხება პროგრამიდან.

შენიშვნა: ქულათა ინტერვალს/ბიჯს შორის დამრგვალება ხორციელდება არითმეტიკული დამრგვალების პრინციპით. მაგ:  70 ქულიანი ბარიერის შემთხვევაში 69.5 = FX, ხოლო 69.6 = E;  81.5 = D, ხოლო 81.6 = C;

 

იუნკერების/მსმენელების პრაქტიკული შეფასება ხდება

იუნკერების/მსმენელების პრაქტიკული შეფასება ხდება აკადემიის საბჭოს მიერ დამტკიცებული შეფასების ფურცლის მეშვეობით თითოეულ დისციპლინაში. .