იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი

იუნკერის ცხოვრების გზა

მიღების პროცედურები

 •  ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიიღებიან:
 • 24 წლამდე აბიტურიენტები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის (ელექტრონულად აპლიკანტები რეგისტრირდებიან მხოლოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზეnaec.ge), რეგისტრაციისას აირჩევენ აკადემიის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამებს:

აკადემიის შიდა შესარჩევი ტურები მოიცავს III ეტაპს

I ეტაპი: ტესტირება ფიზიკურ მომზადებაში

 • ტესტირება ფიზიკურ მომზადებაში მოიცავს:
 • წოლბჯენიდან აზიდვა;
 • მუცლის პრესი;
 • რბენა 3200 მ.

 II ეტაპი: ფსიქოლოგიური გასაუბრება

 •  აბიტურიენტები, რომლებიცწარმატებით გაივლიან ფსიქოლოგიურ შერჩევას, სადაც შეფასდება აბიტურიენტის მზადყოფნა და მოტივაცია შეეგუოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რეჟიმს და მისი დასრულების შემდეგ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადით იმსახუროს სამხედრო სამსახურში.

 III ეტაპი: სამედიცინო შემოწმება

 •  აბიტურიენტები, რომლებიცწარმატებით გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას;
 • აბიტურიენტები, რომლებიცწარმოადგენენ ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა).

 აბიტურიენტები, რომლებიც წარმატებით გაივლიან შიდა შესარჩევ ტურებს, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:

 • უცხო ენა;
 • ქართული ენა;
 • მათემატიკა ან ისტორია.

საბუთების მიღება იწარმოებს აკადემიის ტერიტორიაზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი. საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94; 2 30 52 85.

საბუთების ნუსხა:

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში);
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ;
 3. დაბადების მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ;
 4. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ;
 5. ზოგადი განათლების მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ;
 6. დახასიათება ბოლო საქმიანობის ადგილიდან (სკოლიდან/სასწავლებლიდან. დედანი და ასლი) - 2 ეგზ;
 7. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში);
 8. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში);
 9. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ;
 10. ოჯახის წევრების გარდაცვალების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ;
 11. მართვის მოწმობის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 3 ეგზ;
 12. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა დედანი და ასლი) – 2;
 13. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (წითელა, წითურა, ყბაყურა, ტეტანოსი–დიფტერია. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 14. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 15. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 16. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 17. შრომის წიგნაკის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 18. მიღებული სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ;
 19. წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ;
 20. 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე;
 21. CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით - 1 ცალი;
 22. მუყაოს საქაღალდე - 2 ცალი.

 საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამები

 • ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები წარმოადგენს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის პროგრამებს.
 • საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიზანია სსიპ- დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მისიის შესაბამისად, თავდაცვის ძალების და ქვეყნის ერთგული სამსახურისათვის მოამზადოს უმაღლესი აკადემიური და სამხედრო განათლების, ეთიკური,  მტკიცე მორალის და ლიდერის თვისებების მქონე ოფიცერთა კორპუსი,  უზრუნველყოს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტების მომზადება თავდაცვის ძალების და ქვეყ­ნის სამსახურისთვის, რომელთაც ექნებათ ოფიცრის წოდება.
 • ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა სრულად ფინანსდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ.
 • საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების შემთხვევაში იუნკერი თავდაცვის სამინისტროსთან აფორმებს 10-წლიან კონტრაქტს, რაც ითვალისწინებს 4-წლიან სწავლებასა და 6-წლიან სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურს. სწავლის დასრულების შემდეგ იუნკერი იღებს ბაკალავრის ხარისხს შესაბამის სპეციალობაში და ოფიცრის პირველად სამხედრო წოდებას - "ლეიტენანტი''.

 მენეჯმენტი:

 • მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მენეჯმენტის  კვალიფიცირებული სპეციალისტი, აკადემიური ხარისხით ‘’მენეჯმენტის  ბაკალავრი“.
 • პროგრამის ამოცანაა კურსდამთავრებულებმა შეიძინონ ხარისხიანი ცოდნა ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფუნქციონალურ მიმართულებებში - ადამიანური რესურსების, ოპერაციების, პროექტების, სტრატეგიულ მართვასა და ორგანიზაციულ ქცევასა და ლიდერობაში, ფინანსებში, მარკეტინგში, მიკრო და მაკრო ეკონომიკებში, მენეჯერულ აღრიცხვასა და სხვა დისციპლინებში.
 • მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა- 30 მისაღები ადგილი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:
 • უცხო ენა;
  ქართული ენა;
  მათემატიკა (25 ადგილი) ან ისტორია (5 ადგილი).

 ინფორმატიკა:

 • ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს  ინფორმატიკის კვალიფიცირებული სპეციალისტი, აკადემიური ხარისხით ‘’ინფორმატიკის ბაკალავრი“.
 • კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, თანამედროვე და ფუნდამენტურ მიმართულებებში ფართო თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების მქონე სპეციალისტი.
 • ჩამოუყალიბოს თეორიულ და პრაქტიკულ კონტექსტში წარმოქმნილი პრობლემების გაგების, ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარები. გამოუმუშაოს პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობა.
 • ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა- 30 მისაღები ადგილი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:
 • უცხო ენა;
  ქართული ენა;
  მათემატიკა.

 თავდაცვა და უსაფრთხოება:

 • თავდაცვის და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვალიფიცირებული სპეციალისტი, აკადემიური ხარისხით „თავდაცვისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი“, რომელიც მიიღებს კომპლექსურ ცოდნას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და სამართლებრივ პროცესების შესახებ გლობალურ და ეროვნულ დონეზე.
 • შეძლებს საგარეო პოლიტიკის და ეკონომიკის სფეროებში უსაფრთხოების ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენას, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად. რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების საბაზისო უნარების განვითარებას პრაქტიკაში გამოყენებისთვის.
 • თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამა- 40 მისაღები ადგილი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:
 • უცხო ენა;
  ქართული ენა;
  ისტორია (30 ადგილი) ან მატემატიკა (10 ადგილი).

 მექანიკის ინჟინერია:

 • მექანიკის ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მექანიკის ინჟინერიის კვალიფიცირებული სპეციალისტი, აკადემიური ხარისხით „ინჟინერიის ბაკალავრი მექანიკის ინჟინერიაში“, რომელიც შეძლებს შრომის თავისუფალ ბაზარზე არაპროგნოზირებად გარემოში განვითარებაზე ორიენტირებულ კონკურენტუნარიან პრაქტიკულ საქმიანობას.
 • კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების და მექანიკის ინჟინერიის ფუნდამენტური პრინციპების და მათი გამოყენების მიმართულებით.
 • განუვითაროს მათ მენეჯერული, ლიდერული და გუნდური მუშაობის უნარები, შეძლონ პიროვნული განვითარება და თავისი შესაძლებლობების რეალიზება, როგორც პროფესიულ საქმიანობაში, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
 • მექანიკის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა - 20 მისაღები ადგილი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ გამოცდებს შემდეგ საგნებში:
 • უცხო ენა;
  ქართული ენა;
  მათემატიკა.

  საბაკალავრო პროგრამების სტრუქტურა

I - სემესტრი ---  საერთო სავალდებულო სასწავლო კურსები;

II –VI - სემესტრი --- სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები.

 თავდაცვა და უსაფრთხოება

I სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები;
 3. ფილოსოფიის  საფუძვლები;
 4. საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორია;
 5. წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია;
 6. აკადემიური  წერა.

II სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. დემოკრატია და მოქალაქეობა;
 3. ეკონომიკის საფუძვლები;
 4. ზოგადი ფსიქოლოგია;
 5. ფსიქოლოგიური და საინფორმაციო ოპერაციები;
 6. სახელმწიფო მოწყობა და სამართალი.

III სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. დემოკრატია და დემოკრატიზაცია;
 3. პოლიტიკური  აზრის ისტორია;
 4. საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა და ეკონომიკური უსაფრთხოება;
 5. საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები;
 6. საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები.

IV სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 1;
 3. გეოპოლიტიკა;
 4. თავდაცვის საფუძვლები;
 5. კონფლიქტის სტრატეგია;
 6. მსოფლიოს პოლიტიკური ისტორია;
 7. უსაფრთხოების გამოწვევები თანამედროვე ევროპაში;
 8. სტრუქტურული და ფსიქოლოგიური ფაქტორები გადაწყვეტილების მიღებაზე (ENG);
 9. კრიტიკული აზროვნება (ENG).

V სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. გლობალური პროცესები და თანამედროვე გამოწვევები;
 3. ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება;
 4. საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 5. სოციალური კვლევის მეთოდები;
 6. ომები და დიპლომატია შორეულ აღმოსავლეთში - (XIX ს.ის ბოლოდან -XXI ს.-ის 20 - იან წლებამდე );
 7. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა.

VI სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 2;
 3. საქართველო თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში;
 4. დიდი სტრატეგიები;
 5. სამხედრო სამართალი;
 6. საბაკალავრო ნაშრომი;
 7. შედარებითი პოლიტიკის პრაქტიკული კურსი (ENG);
 8. შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა (ENG);
 9. ომები და დიპლომატია ახლო აღმოსავლეთში (XX-XXI);
 10. სისტემური აზროვნება, ჰიბრიდული ომი და ეროვნული.

 ინფორმატიკა

I სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. აკადემიური  წერა;
 3. საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორია;
 4. წრფივი ალგებრა და ანალიზურ გეომეტრია;
 5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები;
 6. ფილოსოფიის  საფუძვლები.

II სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. კალკულუსი;
 3. ზოგადი ფსიქოლოგია;
 4. სახელმწიფო მოწყობა და სამართლი;
 5. ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 6. ელექტრონიკის საფუძვლები.

III სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა;
 3. კომპიუტერული სისტემების ორგანიზაცია და არქიტექტურა;
 4. მონაცემთა სტრუქტურები და პროგრამირება;
 5. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (SQL Server) – 1;
 6. ქსელები და საკომუნიკაციო სისტემები.

IV სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 1;
 3. დაპროგრამების ენა Python;
 4. Web დიზაინი;
 5. ოპერაციული სისტემები;
 6. ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება (C++);
 7. კრიტიკული აზროვნება (ENG).

V სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (SQL Server) – 2;
 3. სისტემების ადმინისტრირების საფუძვლები;
 4. .Net ტექნოლოგია და პროგრამების ენა  C;
 5. რიცხვითი ანალიზი;
 6. ქსელების ადმინისტრირება;
 7. მიკროპროცესორული სისტემები;
 8. კომპიუტერული სისტემების  ექსპლუატაცია და  ტექნიკური მომსახურება;

VI სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 2;
 3. კიბერუსაფრთხოება;
 4. სამხედრო სამართალი;
 5. საინფორმაციო ომი;
 6. ინტელექტუალური  სისტემები;
 7. კრიპტოლოგიის საფუძვლები;
 8. საბაკალავრო ნაშრომი ;
 9. სისტემური აზროვნება, ჰიბრიდული ომი და ეროვნული უსაფრთხოება (ENG).

 მენეჯმენტი

I სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. აკადემიური  წერა;
 3. საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორია;
 4. წრფივი ალგებრა და ანალიზურ გეომეტრია;
 5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები;
 6. ფილოსოფიის  საფუძვლები.

II სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. კალკულუსი;
 3. ზოგადი  ფსიქოლოგია;
 4. სახელმწიფოს მოწყობისა  და სამართლის საფუძვლები;
 5. ეკონომიკის საფუძვლები;
 6. მენეჯმენტის საფუძვლები.

III სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა;
 3. სოციალური ფსიქოლოგია;
 4. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი;
 5. მიკროეკონომიკა;
 6. ფინანსების  საფუძვლები.

IV სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 1;
 3. მაკროეკონომიკა;
 4. მარკეტინგის საფუძვლები;
 5. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში;
 6. ოპერაციული   მენეჯმენტი;
 7. საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR);
 8. კრიტიკული აზროვნება (ENG).

V სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ფინანსური აღრიცხვა;
 3. სტრატეგიული მენეჯმენტი;
 4. პროექტების მენეჯმენტი (Ms Project);
 5. ორგანიზაციული ქცევა და ლიდერობა;
 6. ლოჯისტიკა;
 7. რისკების მენეჯმენტი;
 8. ეკონომიკური საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება;
 9. თვითმენეჯმენტი და დროის მართვა.

VI სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 2;
 3. საჯარო მართვა;
 4. მენეჯერული აღრიცხვა;
 5. სოციალური და მარკეტინგული კვლევის საფუძვლები;
 6. სამხედრო სამართალი;
 7. საბაკალავრო ნაშრომი ;
 8. კორპორაციული ფინანსები;
 9. მოლაპარაკებები და კონფლიქტები;
 10. გადასახადების  თეორია და პრაქტიკა;
 11. სისტემური აზროვნება, ჰიბრიდული ომი და ეროვნული უსაფრთხოება (ENG).

 მექანიკის ინჟინერია

I სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. აკადემიური  წერა;
 3. წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია;
 4. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები;
 5. შესავალი ინჟინერიაში;
 6. ქიმია;
 7. საინჟინრო გრაფიკა 1.

II სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. დაპროგრამების საფუძვლები;
 3. კალკულუსი 1;
 4. ფიზიკა 1;
 5. საინჟინრო გრაფიკა 2;
 6. სტატიკა.

III სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. კალკულუსი 2;
 3. ფიზიკა 2;
 4. კომპიუტერული დაპროექტება 1;
 5. დინამიკა;
 6. თერმოდინამიკა და თბოგადაცემა;
 7. მასალათმცოდნეობა.

IV სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 1;
 3. კომპიუტერული დაპროექტება 2;
 4. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა;
 5. მასალათა გამძლეობა;
 6. ჰიდროაერომექანიკა.

V სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. მანქანათა კონსტრუირება;
 3. მართვის სისტემები;
 4. მექატრონიკა და რობოტიკა;
 5. საწარმოო პროცესები;
 6. საკურსო  პროექტი მექანიკის ინჟინერიაში 1;
 7. სატრანსპორტო სისტემა;
 8. ბალისტიკა;
 9. საინჟინრო ეკოლოგია.

 VI სემესტრი:

 1. ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენა;
 2. ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი 2;
 3. სამხედრო სამართალი;
 4. სატრანსპორტო საშუალებათა კონსტრუქცია ;
 5. საწარმოო პრაქტიკა;
 6. საკურსო  პროექტი მექანიკის ინჟინერიაში 2;
 7. ჰიდრავლიკა და პნევმატიკა;
 8. აეროტექნოლოგიები;
 9. მექანიკური რხევები.

 II – VIII - სემესტრი --- სამხედრო საქმე

სამხედრო საქმის დისციპლინები კურსების მიხედვით

I კურსი

 • I სემესტრი:
 • საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსი.
 • II სემესტრი სამხედრო საქმე 1:
 • სამხედრო ხელოვნების ისტორია.

II კურსი

 • III სემესტრი სამხედრო საქმე 2:
 • შეიარაღებული კონფლიქტების სამართალი;
 • ფიზიკური მომზადების მეთოდიკა.
 • IV სემესტრი სამხედრო საქმე 3:
 • სამხედრო ხელმძღვანელობა.

III კურსი

 • V სემესტრი სამხედრო საქმე 4:
 • პერსონალის მართვა;
 • სამხედრო ადმინისტრაცია ;
 • გენდერი ;
 • ტრეფიკინგი ;
 • კეთილსინდისიერება;
 • გამოცდილების გაზიარება;
 • ანტიკორუფციული მომზადება.
 • VI სემესტრი სამხედრო საქმე 5:
 • შინაგანი სამსახურის წესდება ;
 • საყარაულო წესდება.

IV კურსი

 • VII სემესტრი:
 • საერთო საჯარისო ტაქტიკა;
 • საცეცხლე მომზადება;
 • სამხედრო ტოპოგრაფია;
 • სამხედრო მხარდამჭერი საგნები:
 • კავშირგაბმულობა;
 • სამედიცინო მომზადება;
 • საინფორმაციო ოპერაციები;
 • სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები;
 • CIMIC-ის ოპერაციები;
 • სტაბილურობის ოპერაციები;
 • სამოქალაქო ადმინისტრაციის მხარდამჭერი ოპერაციები;
 • ლოგისტიკა;
 • სამწყობრო მომზადება;
 • შეიარაღების კონტროლი და ვერიფიკაცია.
 • VIII სემესტრი:
 • საერთო საჯარისო ტაქტიკა;
 • საცეცხლე მომზადება;
 • სამხედრო მხარდამჭერი საგნები:
 • სამხედრო საინჟინრო მომზადება;
 • მასობრივი დაზიანების იარაღი;
 • საბრძოლო მომზადების ორგანიზება;
 • არტილერია;
 • რადიოელექტრონული ბრძოლა;
 • საერთო საჯარისო დაზვერვა;
 • საჰაერო თავდაცვა;
 • საავიაციო მომზადება.

იუნკერები უზრუნველყოფილი არიან:

 • სტიპენდიით;
 • კვებით;
 • სასწავლო, საცხოვრებელი, სპორტული და დასასვენებელი კომპლექსებით;
 • სასწავლო მასალებით;
 • საჭირო ინვენტარით;
 • პირადი ნოუთბუქით;
 • სამხედრო და სპორტული ტანსაცმლით;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევით.

სტიპენდია გაიცემა სემესტრული რეიტინგული ქულის  შესაბამისად:

-  მინიმალური სტიპენდია         - 200 ლარი

-  81-90 რეიტინგულ ქულაზე     - 300 ლარი

-  91-94 რეიტინგულ ქულაზე     - 400 ლარი

-  95-100 რეიტინგულ ქულაზე   - 500 ლარი

იუნკერთა სემესტრული რეიტინგული ქულის  კომპონენტებია:

 • აკადემიური მოსწრების საშუალო შეწონილი ქულა - 60%
 • ლიდერობის შეფასების ქულა - 30%
 • ფიზიკური მომზადების ქულა - 10%

წარმატებულ იუნკერებს შესაძლებლობა აქვთ შერჩეულ იქნან და ისწავლონ  NATO-ს წევრი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო  სასწავლებლებში:

გაცვლითი პროგრამით, ერთი სემესტრის განმავლობაში;

სრული პროგრამით  - აშშ-ს, კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის და თურქეთის სამხედრო სასწავლებლებში .

საბაკალავრო პროგრამაზე პირველი სემესტრის დასრულების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, იუნკერს შესაძლებლობა აქვს შეიცვალოს არჩეული პროგრამა და სწავლა გააგრძელოს სხვა საბაკალავრო პროგრამაზე.

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის (შემდგომში - აკადემია) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვიდან აკადემიაში სწავლის დამთავრებამდე იუნკერი გადის გარკვეულ ეტაპებს, რომელსაც „იუნკერის ცხოვრების გზა“ ეწოდება.

 იუნკერის ცხოვრების გზის ეტაპები

ა) I ეტაპი - იუნკერთა I კურსი;

ბ) II ეტაპი - იუნკერთა II კურსი;

გ) III ეტაპი - იუნკერთა III კურსი;

დ) IV ეტაპი - იუნკერთა IV კურსი.

  I  ეტაპი - იუნკერთა I  კურსი

ა) იუნკერთა I კურსზე ჩარიცხვისთანავე იუნკერები გაივლიან საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსს. საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსზე აკადემიაში ახლადჩარიცხული სამოქალაქო პირი გარდაიქმნება სამხედრო მოსამსახურედ. კურსის პერიოდში ხდება იუნკერის ფიზიკური ამტანობის, მძიმე სტრესულ სიტუაციაში ემოციური მდგრადობისა და ბაზისური სამხედრო უნარების განვითარება, მასში სამხედრო დისციპლინის ჩამოყალიბება და იმ გამოწვევებისათვის მომზადება, რომელიც მას საქართველოს თავდაცვის ძალების სისტემაში სამსახურის პერიოდში შეხვდება.  საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის გავლის პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იუნკერის ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას: თუ კურსის ხელმძღვანელობა დააფიქსირებს იუნკერის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის ისეთ პრობლემას, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მას კურსის მოთხოვნების შესრულებაში, იუნკერი იგზავნება გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში და სამხედრო საექიმო კომისიის მიერ შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე განიხილება მის მიერ კურსის გაგრძელების ან შეწყვეტის საკითხი. საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის მიმდინარეობისას იუნკერები დათხოვნით არ სარგებლობენ.

 ბ) საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის დასრულების შემდეგ იუნკერები „იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის“ ფარგლებში ინიშნებიან დროებით შტატზე იუნკერთა I კურსის იუნკერებად.

იუნკერთა I კურსის იუნკერები საბაკალავრო პროგრამების თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით სწავლობენ სამხედრო საქმეს.

აკადემიის ბაზაზე ყოფნის პერიოდში იუნკერთა I კურსის იუნკერებს ყოველდღიურად უწევთ მონაწილეობის მიღება დილის გამამხნევებელ ვარჯიშსა და შუადღის ფიზიკურ მომზადებაში/სპორტულ სექციაში. იუნკერთა I კურსის ყველა იუნკერისთვის სავალდებულოა ცურვისა და ხელჩართული ბრძოლის სექცია.

იუნკერთა I კურსის იუნკერებს ქვეყნის შიგნით (აკადემიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით - ქვეყნის გარეთ) შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის სპორტულ, სოციალურ, კულტურულ, საგანმანათლებლო აქტივობებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში.

  II  ეტაპი - იუნკერთა II კურსი

 იუნკერთა I კურსის დასრულების შემდეგ იუნკერები ირიცხებიან იუნკერთა II კურსზე და „იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის“ ფარგლებში ინიშნებიან იუნკერთა II კურსის დროებითი შტატის იუნკერებად.

იუნკერთა II კურსის იუნკერები საბაკალავრო პროგრამების თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით სწავლობენ სამხედრო საქმეს.

აკადემიის ბაზაზე ყოფნის პერიოდში იუნკერთა II კურსის იუნკერებს ყოველდღიურად უწევთ მონაწილეობის მიღება დილის გამამხნევებელ ვარჯიშსა და შუადღის ფიზიკურ მომზადებაში/სპორტულ სექციაში. იუნკერთა II კურსის ყველა იუნკერისათვის სავალდებულოა ცურვისა და ხელჩართული ბრძოლის სექცია.

იუნკერთა II კურსის იუნკერებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის სპორტულ, სოციალურ, კულტურულ, საგანმანათლებლო აქტივობებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.

 III  ეტაპი - იუნკერთა III კურსი

 იუნკერთა II კურსის დასრულების შემდეგ იუნკერი ირიცხება იუნკერთა III კურსზე. იუნკერთა III კურსის იუნკერები „იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის“ ფარგლებში ინიშნებიან იუნკერთა III კურსის დროებით შტატის იუნკერებად ან იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის იუნკერთა I, II და III კურსზე ათეულის მეთაურებად, ოცეულის და ასეულის დონის სამეთაურო თანამდებობებზე.

იუნკერთა III კურსის იუნკერები საბაკალავრო პროგრამების თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით სწავლობენ სამხედრო საქმეს.

აკადემიის ბაზაზე ყოფნის პერიოდში იუნკერთა III კურსის იუნკერებს ყოველდღიურად უწევთ მონაწილეობის მიღება შუადღის ფიზიკურ მომზადებაში/არჩევით სპორტულ სექციაში.

იუნკერთა III კურსის იუნკერებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის სპორტულ, სოციალურ, კულტურულ, საგანმანათლებლო აქტივობებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.

 IV  ეტაპი - იუნკერთა IV კურსი

 იუნკერთა III კურსის დასრულების შემდეგ იუნკერი ირიცხება იუნკერთა IV კურსზე. იუნკერთა IV კურსის იუნკერები „იუნკერის ლიდერად ჩამოყალიბების სისტემის“ ფარგლებში ინიშნებიან იუნკერთა IV კურსის დროებით შტატის იუნკერებად ან ათეულის, ოცეულის და ასეულის დონის სამეთაურო თანამდებობებზე.

იუნკერთა IV კურსის იუნკერები საბაკალავრო პროგრამების თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით სწავლობენ სამხედრო საქმეს.

აკადემიის ბაზაზე ყოფნის პერიოდში იუნკერთა IV კურსის იუნკერებს ყოველდღიურად უწევთ მონაწილეობის მიღება შუადღის ფიზიკურ მომზადებაში/არჩევით სპორტულ სექციაში.

IV კურსის იუნკერებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის სპორტულ, სოციალურ, კულტურულ, საგანმანათლებლო აქტივობებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.

  საერთო ღონისძიებები

 ა) სასწავლო წლის განმავლობაში იუნკერები ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური ნორმატივებისა და მათი ჩაბარების წესის შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2017 წლის 9 იანვრის N02 ბრძანების საფუძველზე წლის განმავლობაში ორჯერ აბარებენ  ფიზიკურ ნორმატივებს.

ბ) იუნკერები მონაწილეობას იღებენ შესაბამისი გეგმებით გაწერილ ადმინისტრაციულ მარშებში.

გ) საჯარისო სამსახურის შესრულებისათვის იუნკერები პრაქტიკულად შეასრულებენ ქვედანაყოფის მორიგის, მორიგის თანაშემწისა და გუშაგის მოვალეობებს.

დ) საწყისი საბრძოლო მომზადების დასრულების შემდეგ იუნკერებს დასვენებისათვის ეძლევათ კვირაში არანაკლებ ერთი დღე, სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

 საწყისი სამხედრო განათლება

 • ოფიცრის კომპეტენციების განვითარებისთვის აუცილებელი კომპონენტია „სამხედრო საქმე“, რომელიც ისწავლება ყველა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში.
 • საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულს ენიჭება აკადემიური კვალიფიკაცია და ოფიცრის წოდება - ლეიტენანტი.

სამხედრო სპეციალობების არჩევა 4 წლიანი საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ

საერთო საჯარისო ცენტრი:

 1. ქვეითი;
 2. დაზვერვა;
 3. ავიაცია;
 4. მექანიზირებული;
 5. ლოგისტიკა;
 6. სამედიცინო;
 7. სატანკო;
 8. საინჟინრო;
 9. სამხედრო პოლიცია;
 10. საარტილერიო;
 11. კავშირგაბმულობა;
 12. საჰაერო თავდაცვა.

ყველა კურსდამთავრებული დასაქმდება მაღალანაზღაურებად სამხედრო სამსახურში