იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი

იუნკერის ცხოვრების გზა

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვიდან, აკადემიაში სწავლის დამთავრებამდე, იუნკერი გადის გარკვეულ ეტაპებს, რომელსაც იუნკერის ცხოვრების გზაეწოდება.

იუნკერის ცხოვრების გზის ეტაპები:

 მიღების პროცედურები

 საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამები

 საბაკალავრო პროგრამების სტრუქტურა

II – VIII სემესტრი სამხედრო საქმე

შეთავაზებული პირობები

 

წარმატებულ იუნკერებს შესაძლებლობა აქვთ შერჩეულ იქნან და ისწავლონ  NATO-ს წევრი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო  სასწავლებლებში:

 • გაცვლითი პროგრამით, ერთი სემესტრის განმავლობაში;
 • სრული პროგრამით  - აშშ-ს, კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის და თურქეთის სამხედრო სასწავლებლებში .
 • საბაკალავრო პროგრამაზე პირველი სემესტრის დასრულების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, იუნკერს შესაძლებლობა აქვს შეიცვალოს არჩეული პროგრამა და სწავლა გააგრძელოს სხვა საბაკალავრო პროგრამაზე.

 საერთო ღონისძიებები

 ა) სასწავლო წლის განმავლობაში  ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური ნორმატივებისა და მათი ჩაბარების წესის შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2021 წლის 20 იანვრის N53 ბრძანების საფუძველზე ფიზიკური ნორმატივების ჩაბარების პერიოდულობა იუნკერებისთვის განისაზღვრება აკადემიის რექტორის მიერ წელიწადში არანაკლებ ორჯერ (სასწავლო სემესტრის მიხედვით).

ბ) იუნკერები მონაწილეობას იღებენ შესაბამისი გეგმებით გაწერილ ადმინისტრაციულ მარშებში.

გ) საჯარისო სამსახურის შესრულებისათვის იუნკერები პრაქტიკულად შეასრულებენ ქვედანაყოფის მორიგის, მორიგის თანაშემწისა და გუშაგის მოვალეობებს.

დ) საწყისი საბრძოლო მომზადების დასრულების შემდეგ იუნკერებს დასვენებისათვის ეძლევათ კვირაში არანაკლებ ერთი დღე, სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

 საწყისი სამხედრო განათლება

 • ოფიცრის კომპეტენციების განვითარებისთვის აუცილებელი კომპონენტია „სამხედრო საქმე“, რომელიც ისწავლება ყველა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში.
 • საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულს ენიჭება აკადემიური კვალიფიკაცია და ოფიცრის წოდება - ლეიტენანტი.

სამხედრო სპეციალობების არჩევა 4 წლიანი საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ

საერთო საჯარისო ცენტრი:

 1. ქვეითი;
 2. დაზვერვა;
 3. ავიაცია;
 4. მექანიზირებული;
 5. ლოგისტიკა;
 6. სამედიცინო;
 7. სატანკო;
 8. საინჟინრო;
 9. სამხედრო პოლიცია;
 10. საარტილერიო;
 11. კავშირგაბმულობა;
 12. საჰაერო თავდაცვა.

ყველა კურსდამთავრებული დასაქმდება მაღალანაზღაურებად სამხედრო სამსახურში