მაგისტრატურა

უსაფრთხოების კვლევები

თანამედროვე გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას საქართველოს თავდაცვის ძალები და საქართველოს უსაფრთხოების სახელმწიფო სექტორი, დღის წესრიგში აყენებს ისეთი პროფესიონალების  მომზადებას, რომელთაც ექნებათ ღრმა, სისტემური ცოდნა და შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევები უსაფრთხოების კვლევების სპეციალიზაციით, შეეძლებათ ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მოქმედება და კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა. კრიზისების მართვის ერთიანი, მოქნილი, მუდმივმოქმედი და ეფექტიანი სისტემის არსებობისთვის მზადყოფნა. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უწყებათა კოორდინირებული მუშაობით შეეძლებათ უზრუნველყონ მოსალოდნელი კრიზისის პროგნოზირება და თავიდან აცილება, ხოლო კრიზისის წარმოქმნის შემთხვევაში – მისი ნეგატიური შედეგების უმოკლეს დროში ლიკვიდაცია ან მინიმუმამდე შემცირება. უსაფრთხოების შეცვლილი გარემოს გათვალისწინებით თავდაცვითი შესაძლებლობების ახალ გამოწვევებთან შეთავსება.

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე და ინოვაციური სწავლების მეთოდების გამოყენებით, მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრები (ოფიცრები, მკვლევარები, ანალიტიკოსები, უსაფრთხოების სპეციალისტები და ა.შ.) თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორისთვის, რომლებიც ფლობენ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ფუნდამენტური საკითხების სიღრმისეულ ცოდნას, არსებული გამოწვევების კვლევისა და ანალიზის მეთოდებს და პრობლემის გადაჭრის გზებს.

სამაგისტრო პროგრამა იძლევა საფუძვლიან ცოდნას ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნისა და წარმოების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტების, სახელმწიფოს მართვის სისტემაში უსაფრთხოების სისტემის როლისა და არქიტექტურის, ფუნდამენტური დოკუმენტების, უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შესახებ.

პროგრამა ამჟამად აკრედიტაციის მოპოვების რეჟიმშია