ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე მიიღებიან:

1. უმაღლესი განათლების მქონე სამოქალაქო პირები

2. უმაღლესი განათლების მქონე საკონტრაქტო (პროფესიულ) სამსახურში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები

3. კანდიდატები აკადემიაში ჩარიცხვამდე გაივლიან შერჩევის ოთხ ეტაპს:

ფიზიკური მომზადების ტესტირება;

გასაუბრება (გასაუბრება მოიცავს ინტერვიუს და ფსიქოლოგიურ ტესტირებას);

სამედიცინო შემოწმება;

გამოცდა ზოგად უნარებში.

4. ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე ჩარიცხული მსმენელები აფორმებენ კონტრაქტს, (გარდა საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეებისა) რომლის ვადა შეადგენს მსმენელად ყოფნის პერიოდისა და კურსის დასრულების შემდეგ ოფიცრად 6 წლის ვადით სამხედრო სამსახურის ჯამს.

4.1 მსმენელის მიერ საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის წარმატებით გაუვლელობის შემთხვევა არ წარმოადგენს ფინანსური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველს.

5. საბუთების მიღება წარმოებს შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მე-3 კილომეტრი. საკონტაქტო ტელეფონი 2-30-52-85; 577 39-01-94; 595 05-03-94.


საბუთების ნუსხა:

 1. განცხადება (ივსება აკადემიის მიმღებ კომისიაში);
 2. ანკეტა (ივსება აკადემიის მიმღებ კომისიაში);
 3. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი);
 4. დაბადების მოწმობის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 5. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი) - 3 ეგზემპლარი;
 6. განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 7. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზემპლარი;
 8. შვილის დაბადების მოწმობის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 9. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში) – 2 ეგზემპლარი;
 10. მართვის მოწმობის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 11. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (გაცემული სამხედრო ჰოსპიტლის მიერ) – 2 ეგზემპლარი;
 12. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ("MMR" - წითელა, წითურა, ყბაყურა; "TD" - ტეტანოსი-დიფტერია)
 13. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ;
 14. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ - 2 ეგზემპლარი;
 15. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ) - 2 ეგზემპლარი;
 16. შრომის წიგნაკის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 17. მიღებული სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზემპლარი;
 18. სამხედრო ბილეთის ასლი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი - 2 ეგზემპლარი;
 19. ფოტოსურათი 4 ცალი 3×4 (ფერადი) და ელექტრონული ვერსია (CD).