გახდი მსმენელი

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე  მიიღებიან:

 1. უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური და არ შესრულებიათ 27 წელი; 
 2. უმაღლესი განათლების მქონე, რეზერვში (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები) მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით;
 3. უმაღლესი განათლების მქონე, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მყოფი (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები) საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით;
 4. სამედიცინო განათლებისა და სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის მქონე პირები 35 წლის ჩათვლით.

✔ კურსზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - 70 

კურსზე მისაღები კანდიდატების შერჩევა განხორციელდება სამი კომპონენტის შესაბამისად:

☑ გამოცდა ფიზიკურ მომზადებაში - 

☑ ფსიქოლოგიური შერჩევა 

☑ სამედიცინო შემოწმება 

ფიზიკური ნორმატივების ჩაბარების ასაკობრივი ცხრილი

 • სწავლის პერიოდში, სამხედრო მოსამსახურეებს შეუნარჩუნდებათ კუთვნილი ანაზღაურება, ხოლო სამოქალაქო პირები მიიღებენ ფულად სარგოს 950 ლარის ოდენობით.
 • კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან მაღალანაზღაურებად სამხედრო სამსახურში და ექნებათ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა, ასევე ისარგებლებენ ჯანმრთელობის დაზღვევის სრული პაკეტით და სამხედრო მოსამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა შეღავათებით და პრივილეგიებით.

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 2 მაისიდან 17 ივნისის ჩათვლით ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. საბუთების შემოტანის დროს სამოქალაქო პირებმა უნდა იქონიონ ფორმა ფიზიკური მომზადებისთვის.

მისაღები გამოცდები:

☑️  გამოცდა ფიზიკურ მომზადებაში - 2022 წლის 2 მაისიდან 17 ივნისის ჩათვლით;

☑️  ფსიქოლოგიური შერჩევა - 2022 წლის 16 მაისიდან 24 ივნისის ჩათვლით;

☑️  კურსზე სასწავლებლად შერჩეული სამხედრო მოსამსახურეების აკადემიაში მივლინება 2022 წლის 17 აგვისტოდან განხორციელდეს შემდეგი აღჭურვილობით

მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი.

საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94

 

 

საბუთების ნუსხა (სამხედრო მოსამსახურეებისთვის):

 1. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო სასწავლებლისთვის ვარგისიანობის შესახებ, გაცემული სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ) - 1 ეგზ.
 2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი – 1 ეგზ.
 3. 1 ცალი ფოტოსურათი (სამხედრო ფორმაში) 3X4–ზე.
 4. მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი – 1 ეგზ.
 5. სამსახურის პირადობის მოწმობის (პლასტიკური ბარათი) ასლი – 1 ეგზ.

საბუთების ნუსხა (სამოქალაქო პირებისთვის):

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ.
 3. დაბადების მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 4. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 5. უმაღლესი განათლების დიპლომი (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 6. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 7. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 8. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ.
 9. ოჯახის წევრების გარდაცვალების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 10. მართვის მოწმობის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 11. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა დედანი და ასლი, covid-19 - ის გადატანის შემთხვევაში მიეთითოს აღნიშნულ ფორმა 100 - ში ავადმყოფობის ისტორია ) - 2.
 12. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (წითელა, წითურა, ყბაყურა, ტეტანუსი–დიფტერია. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 13. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 14. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 15. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 16. შრომის წიგნაკის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 17. მიღებული სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 18. სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 19. 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე
 20. CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით - 1 ცალი