აკადემიური განათლება

ბაკალავრიატის ენობრივი მომზადების განყოფილება

ბაკალავრიატის ენობრივი მომზადების განყოფილება უზრუნველყოფს იუნკერებისათვის აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სავალდებულო უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, თურქული) ყველა სასწავლო კურსის პროგრამების მომზადებასა და სწავლებას.

იუნკერები ვალდებულნი არიან გაიარონ აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი უცხო ენის ყველა სასწავლო კურსი.

აკადემიის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხული ყველა იუნკერი ენობრივი კომპეტენციის დადგენის მიზნით აბარებს დონის დამდგენ ტესტს. ტესტის შედეგების მიხედვით იუნკერები გადანაწილდებიან შესაბამისი დონის ჯგუფებში (A1, A2, B1, B1+, B2 და B2+ (B2+მხოლოდ ინგლისურ ენაში)

 პირველიდან მეოთხე სემესტრის ჩათვლით  ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, თურქული) ენობრივი კომპეტენციის ცოდნის B2 დონის დადასტურების შემთხვევაში, იუნკერს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს სხვა სასურველი უცხო ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, თურქული), გარდა მის მიერ უკვე დადასტურებული უცხო ენის ენობრივი კომპეტენციის ცოდნის დონისა.