გახდი მაგისტრატურის მსმენელი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველებს პროგრამაზე ჩასარიცხად უნდა ჰქონდეთ:

 1. არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 1. დარეგისტრირდებიან და ჩააბარებენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდებს (მაგისტრანტობის კანდიდატები ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის რეგისტრაციას გაივლიან ინტერნეტით, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე (www.naec.gov.ge; online.naec.ge). რეგისტრაციის ვადები (2024 წლის 4 მარტი-4 აპრილი), გამოცდების თარიღები და სხვა ინსტრუქციები იქნება განთავსებული იგივე ვებგვერდზე);  
 1. ჩააბარებენ მისაღებ გამოცდას სპეციალობაში (მისაღები გამოცდის თემატიკა გამოქვეყნდება აკადემიის ვებ-გვერდზე შიდა გამოცდის თარიღამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე); 
 1. ჩააბარებენ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ინგლისური ენის გამოცდას STANAG 2/2/2/2 (სტანაგის თაობაზე ინფორმაცია იხილეთ თავდაცვის სამინისტროს ინტერნეტ გვერდზე - https://mod.gov.ge/ge/page/116/stanag-6001 ან თავდაცვის სამინისტროს შიდა პორტალზე - pd - mil.ge/english-text) ან წარმოადგინენ ენის ცოდნის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდა) ან წარმოადგენენ დიპლომს/სერტიფიკატს, რომელიც ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC, CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.); 
 1. სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის კანდიდატები პროგრამებზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

სამაგისტრო პროგრამებზე მიიღებიან: 

 1. თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები, სამოქალაქო და სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე პირები; 
 1. უსაფრთხოების სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედი თანამშრომლები; 
 1. სიახლე: პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან სამოქალაქო პირები, რომლებიც შრომით, სამართლებრივი ურთიერთობის ფარგლებში დაკავშირებული არ არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემასა და სხვა ამა თუ იმ უწყებასთან (კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფასურის გადახდით).

 

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამ.

30 მისაღები ადგილი:

     15 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს თავდაცვის სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები;
 2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამოქალაქო და სპეციალური წოდების მქონე პირები;

     5 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები;
 2. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები;

     10 მისაღები ადგილი;

 1. სამოქალაქო პირები;

 

საკონტაქტო პირი: ვიცე-პოლკოვნიკი არკადი ანთია +995 577 39 20 17;

 

სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

30 მისაღები ადგილი:

     15 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს თავდაცვის სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები;
 2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამოქალაქო და სპეციალური წოდების მქონე პირები;

     5 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს სახელმწიფო უწყებები;

     10 მისაღები ადგილი;

 1. სამოქალაქო პირები;

 

საკონტაქტო პირი: პოლკოვნიკი ჯაბა ზალოშვილი +995 577 39 37 07;

უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

30 მისაღები ადგილი:

     15 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს თავდაცვის სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები;
 2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამოქალაქო და სპეციალური წოდების მქონე პირები;

      5 მისაღები ადგილი;

 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები;
 2. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები;
 3. საქართველოს დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლები;

     10 მისაღები ადგილი;

 1. სამოქალაქო პირები;

 

საკონტაქტო პირი: ვიცე-პოლკოვნიკი ლევან გოზალიშვილი +995 577 19 74 21;

შენიშვნა:

 • თუკი სამხედრო/სამოქალაქო მოსამსახურეების რაოდენობა აღემატება პროგრამისათვის არსებული ადგილების რაოდენობას, მისაღები გამოცდის შედეგების მიხედვით შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, პროგრამაზე ჩაირიცხება უკეთესი მაჩვენებლის მქონე სამხედრო/სამოქალაქო მოსამსახურე. 
 • რომელიმე სახელმწიფო უწყებიდან კანდიდატის არ არსებობის ან საგამოცდო მინიმუმის ვერ გადალახვის შემთხვევაში მათი კვოტა დაემატება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო გვარეობებს (მისაღები გამოცდის შედეგების მიხედვით შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, კურსზე ჩაირიცხება უკეთესი მაჩვენებლის მქონე სამხედრო მოსამსახურე).

საბუთების ნუსხა:

 1. განცხადება (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
 2. ავტობიოგრაფია (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
 3. პირადობის მოწმობა (ასლი);
 4. საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი (ასლი) (არ არსებობის შემთხვევაში წარმოადგენს მოგვიანებით);
 5. ბაკალავრის დიპლომი და დიპლომის დანართი (ასლი)

(ან უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ქართულ ენაზე ნათარგმნი ნოტარიულად დამოწმებული  დედანი  (დიპლომის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ);

      6. ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერთიფიკატი/დიპლომი/მოწმობა) (დედანი და ასლი);

 1. მიღებული სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
 2. ფერადი ფოტოსურათი 3×4-ზე - 6 ცალი;
 3. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ;
 4. ცნობა სამსახურის ადგილიდან (იმ კანდიდატისათვის, რომელიც ოფიციალური წერილით არ არის წარმოდგენილი აკადემიის სამაგისტრო პროგრამაზე სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან);
 5. საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული შეფასებები (ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდიდან - www.naec.ge);
 6. CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით – 1 ცალი;
 7. მუყაოს საქაღალდე.