საჯარო ინფორმაცია

სტრატეგიული დოკუმენტები

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის წესი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2018-2024  წ.

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმის ბიუჯეტი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 7-წლიანი-სამოქმედო-გეგმ

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2019 წლის ბიუჯეტი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2020 წლის ბიუჯეტი 

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2021 წლის ბიუჯეტი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2022 წლის ბიუჯეტი 

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2023 წლის ბიუჯეტი  

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2021-2027

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორის ხედვა 2023