საჯარო ინფორმაცია

სტრატეგიული დოკუმენტები

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის წესი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2018-2024  წ.

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმის ბიუჯეტი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 7-წლიანი-სამოქმედო-გეგმ

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 

სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2021-2027