მენეჯმენტი

მიმოხილვა

მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის მიზანია სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მისიის შესაბამისად, თავდაცვის ძალების და ქვეყნის ერთგული სამსახურისათვის მოამზადოს უმაღლესი აკადემიური და სამხედრო განათლების, ეთიკური, მტკიცე მორალის და ლიდერის თვისებების მქონე ოფიცრთა კორპუსი, მომავალზე ორიენტირებული ორგანიზაციების მენეჯერები, რომელთაც ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული) და დარგობრივი კომპეტენციები, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წარმატებით იმოქმედონ კონკურენტულ გარემოში - შექმნან, მართონ და/ან წვლილი შეიტანონ როგორც თავდაცვის ძალების, ასევე სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების განვითარებაში.

პროგრამის ამოცანაა კურსდამთავრებულებმა შეიძინონ ხარისხიანი ცოდნა, რათა შეძლონ სწავლის შემდგომი გაგრძელება საქართველოს ან საზღვარგარეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში, ჰქონდეთ წარმატებული კარიერული წინსვლა თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზების გზით, როგორც პროფესიულ საქმიანობაში, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.