თავდაცვა და უსაფრთხოება

მიმოხილვა

თავდაცვის და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვალიფიცირებული სპეციალისტი, აკადემიური ხარისხით „თავდაცვისა და უსაფრთხოების ბაკალავრი“, რომელიც მიიღებს კომპლექსურ ცოდნას  პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და სამართლებრივ პროცესების შესახებ გლობალურ და ეროვნულ დონეზე. შეძლებს საგარეო პოლიტიკის და ეკონომიკის სფეროებში უსაფრთხოების ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენას, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.  რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების საბაზისო უნარების განვითარებას პრაქტიკაში გამოყენებისთვის.