თავდაცვა და უსაფრთხოება

მიმოხილვა

თავდაცვის და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ადგილობრივ და საერთაშორისო  შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისად, კონკურენტუარიანი და კვალიფიციური თავდაცვისა და უსაფრთხოების ბაკალავრის  მომზადება, რომელსაც ექნება  თავდაცვის ზოგადი კონცეფციებისა და უსაფრთხოების თეორიების ცოდნა და გააანალიზებს აღნიშნულ სფეროში მიმდინარე პროცესებს. კურსდამთავრებული შეძლებს სამხედრო  პრაქტიკული საქმიანობის  განხორციელებას და  განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელებას  როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. პროგრამის მიზნები  თანხვედრაშია ეროვნული თავდაცვის აკადემიის  მისიასთან, მიზნებთან და სტრატეგიულ გეგმასთან.