ორგანიზაციული სტრუქტურა

რეკრეაციის ცენტრი

 

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის  აკადემიის რეკრეაციის ცენტრის დებულება