ორგანიზაციული სტრუქტურა

რეკრეაციის ცენტრი

 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის  აკადემიის რეკრეაციის ცენტრის დებულება

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1.ეს დებულება განსაზღვრავს სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის (შემდგომში – აკადემია) შტაბის რეკრეაციის ცენტრის (შემდგომში – რეკრეაციის) უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს სამმართველოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

  1. რეკრეაციის ცენტრი შედის აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის - შტაბის შემადგენლობაში.
  2. რეკრეაციის ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, აკადემიის წესდების, წინამდებარე დებულებისა და რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
  3. რეკრეაციის ცენტრი ანგარიშვალდებულია აკადემიის რექტორისა და რექტორის მოადგილე-შტაბის უფროსის წინაშე.

 მუხლი 2. რეკრეაციის ცენტრის ამოცანები და ფუნქციები

ა. აკადემიაში გამართული ღონისძიებების მასპინძლობა, საჭიროების შემთხვევაში;

ბ. მასზე რიცხული ქონების მოვლა პატრონობა;

გ. ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება და სისუფთავის კონტროლი.

 მუხლი 3. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი

  დებულებაში   ცვლილებებისა   და   დამატებების   შეტანა   აკადემიის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.