ხშირად დასმული კითხვები

1. როგორ ხდება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში ჩაბარება?
 
ბაკალავრიატი:
ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში მიიღებიან სრული ზოგადი განათლების მქონე 24 წლამდე აბიტურიენტები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის (ელექტრონულად აპლიკანტები რეგისტრირდებიან მხოლოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე www.naec.ge) და რეგისტრაციისას აირჩევენ აკადემიის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე აბიტურიენტები გაივლიან აკადემიის შიდა ტურებს.
 
მაგისტრატურა:
სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცრები, მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და სახელმწიფო უსაფრთხოების სექტორის სამოქალაქო მოსამსახურეები, რომელთაც უკავიათ განყოფილების უფროსის ან მასზე მაღალი თანამდებობა.
 
 2. რა პროგრამები ფუნქციონირებს აკადემიაში?
აკადემიაში ფუნქციონირებს შემდეგი პროგრამები:
 მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა
 ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
 თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამა
 მექანიკის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
✔ თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამა
✔ სახელმწიფო რესურსებს მართვის სამაგისტრო პროგრამა
✔ უსაფრთხოების კვლევების სამაგისტრო პროგრამა
 
3. რას მოიცავს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა?
არა­ქართულ­ენოვან აბიტურიენტებს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სთავაზობს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამას. აღნიშნული პროგრამა მსმენელებს საშუალებას აძლევს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად მიიღონ საჭირო ცოდნა ქართულ ენაში.
 
4. რას მოიცავს აკადემიის შიდა ტურები?
აკადემიის შიდა ტურები მოიცავს ტესტირებას ფიზიკურ მომზადებაში, ფსიქოლოგიურ შერჩევას და სამედიცინო შემოწმებას.
 
5. რას მოიცავს ფიზიკური მომზადების ტესტი?
ფიზიკური მომზადების ტესტი მოიცავს 3200 მეტრზე რბენას, წოლბჯენიდან აზიდვასა და მუცლის პრესს. დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ ბმულებზე https://bit.ly/2Us1fso და https://youtu.be/hUmJ6dqYYms
 
6. აუცილებელია თუ არა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება?
ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოსახვედრად აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება.
 
7. რა საგნები ბარდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე?
გამოცდები ბარდება შემდეგ საგნებში:
 
 უცხო ენა
 ქართული ენა
 მათემატიკა /ისტორია / ფიზიკა/ სამოქალაქო განათლება
 
8. რამდენია აკადემიაში სწავლის საფასური?
აკადემიაში სწავლა და ცხოვრება სრულად ფინანსდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ.
 
9. აქვთ თუ არა იუნკერებს სტიპენდია?
 
I, II და III კურსის ყველა იუნკერი აიღებს ყოველთვიურ განსაზღვრულ სტიპენდიას 200 ლარს, გარდა ამისა წარჩინებულები აიღებენ დამატებით სტიპენდიას რეიტინგის მიხედვით.

დამატებითი სტიპენდიის გაცემის კრიტერიუმები:

რეიტინგული ქულა A+ 95 – 100 წარჩინებული - 300 ლარი

რეიტინგული ქულა A 91 – 94 - 200 ლარი

რეიტინგული ქულა B 81 - 90 - 100 ლარი

რეიტინგული ქულა:

• აკადემიური მოსწრება - 70

• ლიდერობა - 30

ფიზიკური მომზადება:

• A+ წარჩინებული - 100 ქულა

• A კატეგორია - 90 ქულა

• B კატეგორია - 80 ქულა

IV კურსის იუნკერების სტიპენდია შეადგენს 1200 ლარს.

 
10. რა საბუთებია საჭირო აკადემიაში მოსახვედრად?
აბიტურიენტმა აკადემიის მიმღებ კომისიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
 განცხადება (ივსება აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ.
 დაბადების მოწმობის ასლი – 2 ეგზ.
 პირადობის მოწმობა (დედანი) და ასლი – 2 ეგზ.
 ზოგადი განათლების მოწმობა (დედანი) და ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში უმაღლესი განათლების დიპლომის (დედანი) და ასლი – 2 ეგზ.)
 ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ.
 მართვის მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა)
 ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ("MMR" – წითელა, წითურა, ყბაყურა; "TD" – ტეტანოსი–დიფტერია) – 2 ეგზ.
 ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ – 2 ეგზ.
 ცნობა ნასამართლეობის შესახებ – 2 ეგზ.
 ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან (სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ) – 2 ეგზ.
 მიღებული სერტიფიკატების ასლები
 სამხედრო ბილეთის ასლი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი – 2 ეგზ.
 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე და ელექტრონული ვერსია (CD)
 მუყაოს საქაღალდე - 2 ც.
 
11. სად მდებარეობს ეროვნული თავდაცვის აკადემია?
აკადემიის მისამართი: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მე-3 კმ.
 
12. აკადემიაში ჩაბარების შემდეგ რა სახის კონტრაქტს აფორმებს იუნკერი?
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების შემთხვევაში იუნკერი ვალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან გააფორმოს 9 წლიანი კონტრაქტი, რაც ითვალისწინებს 4 წლიან სწავლებასა და 5 წლიან სამხედრო სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურს.
 
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების შემთხვევაში იუნკერი ვალდებულია გააფორმოს ხელშეკრულება ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან.
 
13. როდის შედის კონტრაქტი ძალაში?
კონტრაქტი (ბაკალავრიატი) ძალაში შედის საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ.
 
ხელშეკრულება (მაგისტრატურა) ძალაშია მხარეთა ხელმოწერის დღიდან საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვადის ხანგრძლივობით.
 
14. რას წარმოადგენს საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი?
საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი წარმოადგენს ახალწვეული სამოქალაქო პირის სამხედრო მოსამსახურედ გარდაქმნის პროცესს. კურსის განმავლობაში ახალწვეულები ეუფლებიან საბაზისო ტაქტიკისა და გადარჩენისთვის საჭირო პროცედურებს, სროლისა და მარშის პრინციპებს, ასევე შეისწავლიან სამხედრო ცხოვრებისათვის საჭირო წესებს, სტანდარტებსა და პროცედურებს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად.
 
15. რამდენ კვირიანია საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი?
იუნკერის საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი მოიცავს 5 კვირას.
 
16. რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ იუნკერი ვერ შეძლებს საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის წარმატებით გავლას?
აღნიშნულ შემთხვევაში, ყოველგვარი ჯარიმის გარეშე იუნკერი ტოვებს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას.
 
17. აქვს თუ არა ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას მობილობა?

აკადემიაში იუნკერის  მობილობა  (სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულე­ბიდან გადმოსვლა) აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ  საფეხურზე (ბაკა­ლავ­­რიატი) და  აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) ხორ­ციე­ლ­დება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 განსაკუთრებული პირობები

 აკადემიაში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავ­რი­ა­ტი), აკადემიის  სპეციფიკიდან  გამომდინარე, ხორციელდება მხოლოდ  შემოდგომის სემესტრის  მო­ბი­ლო­ბა,  სისტემის უფროსის ბრძანებით დადგენილ ადმინისტრაციულ  ვადებში.

შიდა მობილობა ბაკალავრიატში

აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება იუნკერს წარმოეშობა უმაღლესი აკადემიური განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლის ერთი სემესტრის შემდეგ (გარდა მექანიკის ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის იუნკერებისა), მხოლოდ პირველი და მესამე სემესტრის ბოლოს (მეოთხე სემესტრის შემდგომ ყველა იუნკერს ეზღუდება შიდა მობილობით სარგებლობის უფლება). ამ პუნქტის მიზნებისათვის სწავლის პერიოდში არ შედის ის დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც იუნკერს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის/იუნკერის სტატუსი.

შიდა მობილობის უფლება იმ სტუდენტებს/იუნკერებს, რომლებმაც ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს 2020 წელს და შემდგომ, წარმოეშობა მხოლოდ იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც შეესაბამება მის მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში ჩაბარებულ აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის საჭირო სავალდებულო საგნებს.

 შიდა მობილობა მაგისტრატურაში

შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება იუნკერს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ (გარდა თავდაცვის ანალიზის საგანმანათლებლო პროგრამის იუნკერებისა), სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა იუნკერის სტატუსი.

18. ინგლისური ენის გარდა ისწავლება თუ არა სხვა უცხო ენა?
იმ შემთხვევაში თუ იუნკერი ინგლისურ ენას ფლობს B2 დონეზე მას აქვს შესაძლებლობა შეისწავლოს სხვა უცხო ენა - ფრანგული ან გერმანული.
 
19. გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისთვის რომელი კურსიდან ხდება იუნკერების შერჩევა?
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვს ყველა იუნკერს.
 
20. როგორ ხდება გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისთვის იუნკერების შერჩევა?
გაცვლით პროგრამებში მონაწილე იუნკერთა შერჩევა ხდება აკადემიური საბჭოს მიერ. გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისთვის შეირჩევიან მაღალი აკადემიური და ფიზიკური მოსწრების მქონე იუნკერები, რომლებიც სრულყოფილად ფლობენ შესაბამის უცხო ენას.