საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

სამხედრო სამსახურის დებულება

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის წესდების დამტკიცების შესახებ

სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდება

სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შინაგანაწესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების, წარდგენის და დაცვის ინსტრუქცია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში პროფესორის ატესტაციის წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა/მსმენელთა სერვისები

პლაგიატის აღმოჩენის და მასზე რეაგირების წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა