საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

სამხედრო სამსახურის დებულება

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის წესდება

სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდება

სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შინაგანაწესი

ბრძანება №22 სამხედრო ფორმის ტანსაცმელი და მისი ტარების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური ნორმატივებისა და მათი ჩაბარების წესი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი