ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

მიმოხილვა

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, საქართველოს სახელმწიფო ენა  შეასწავლოს საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომლებიც ვერ ფლობენ ქართულ ენას .

პროგრამის მიზანია არა­ქართულ­ენოვანი მსმენელები­სათვის  ქართულ ენაში უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის (წერა, კითხვა, მოსმენა, ლაპარაკი) შეძენა  B2 დონეზე, რომელიც  აუცილებელია  ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო  პროგრამით სწავლის  გასაგრძელებლად.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია როგორც  სახელმწიფო ენის სწავლება, ასევე  არაქართულენოვანი მსმენელებისთვის თავდაცვის ძალებში ქვეყნის ერთგული და ღირსეული სამსახურისთვის ხელშეწყობა.

ქართულ  ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩასარიცხად კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ: 

  • აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის და მიმდინარე წელს არ უსრულდებათ 23 წელი;
  • აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე  აბარებენ მხოლოდ ერთ-ერთ შემდეგ ტესტს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული საქართველოს მოქალაქეებისათვის დადგენილი წესით: ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტი; ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტი; ოსური ენის ტესტი და აფხაზური ენის ტესტი;