ორგანიზაციული სტრუქტურა

ბიბლიოთეკა

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბიბლიოთეკის დებულება

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

  1. ეს დებულება განსაზღვრავს სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის (შემდგომში აკადემია) ბიბლიოთეკის (შემდგომში - ბიბლიოთეკა) სტატუსს, უფლება-მოვალეობებს და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს.
  2. ბიბლიოთეკა არის აკადემიის სტრუქტურული ერთეული, რომლიც თავისი საქმიანობის პროცესს წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობით, აკადემიის წესდებით, შინაგანაწესით და წინამდებარე დებულებით დადგენილი წესების შესაბამისად.


მუხლი 2. ბიბლიოთეკის მიზნები 

ბიბლიოთეკის მიზნებია:
ა) აკადემიის მსმენელთა/იუნკერთა, და პერსონალის სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება სასწავლო პროცესისთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი, ელექტრონული, ციფრული და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები);

ბ) ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის;

გ) აკადემიის და ზოგადად თავდაცვის სფეროში მოღვაწე საზოგადოების განათლების და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა საჭირო ინფორმაციის შეგროვების, დაცვის, ანალიტიკური–სამეცნიერო დამუშავებისა და გავრცელების, სამეცნიერო–საკომუნიკაციო, იდეათა გაცვლის, შემოქმედებითი, სწავლებისა და მსჯელობის თანამედროვე მოთხოვნების შესამაბისი გარემოს შექმნის  გზით;

დ) საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებთან წვდომის უზრუნველყოფა, თანამშრომლობა, როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის  სამეცნიერო–საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან;

ე) აკადემიის მთარგმნელობით ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ერთი მხრივ აკადემიის ბიბლიოთეკის, მეორე მხრივ კი - ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცის მომარაგება სფეროში არსებული ხარისხიანი ლიტერატურით.

 

მუხლი 3. ბიბლიოთეკის ფუნქციები

ბიბლიოთეკის ფუნქციებია:

ა) სასწავლო, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, პატენტები, საავტორო მოწმობები, ტექნიკური კატალოგები, გამოგონებათა აღწერილობები, აუდიო-ვიზუალური და ინფორმაციის სხვა საშუალებები).

ბ) საბიბლიოთეკო ფონდების რაციონალურად ფორმირება და ორგანიზება, მათი დაცვა, აღრიცხვა, მეცნიერული დამუშავება, საცნობარო-საძიებო საშუალებების შექმნა და მათი გამოყენების ორგანიზება საბიბლიოთეკო დარგში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

გ) საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დაცვის საჭირო პირობების შექმნა.

დ) აკადემიის სასწავლო, საინფორმაციო და სამეცნიერო მოთხოვნილებების საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი და მის საფუძველზე მუშაობის ორგანიზება.

ე) წიგნადი ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება, მეორადი შერჩევის გზით გაწმენდა მოქმედი ინსტრუქციის შესაბამისად.

ვ) გაცვლითი ფონდის შექმნა და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და უწყების ბიბლიოთეკების მიერ მისი გამოყენებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფა.

ზ) საინფორმაციო-ბიბლიოგრაფიული საქმიანობის ორგანიზება თანამედროვე მეთოდებით გამოყენებით.

თ) აკადემიაში შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების ფონდის ორგანიზება, დაცვა, საცნობარო აპარატის შექმნა, შრომების ბიბლიოგრაფირება.

ი) საბიბლიოთეკო-ბიბლიოგრაფიული ცოდნის დანერგვა მომხმარებელთა შორის, კითხვის კულტურის დონის ამაღლების ორგანიზება.

კ) მომხმარებელთა საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო_ბიბლიოგრაფიული მომსახურების უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციით, როგორც ადგილზე, ასევე სახლში გაცემით, აგრეთვე ბშა - ს ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტი) და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის ფორმების გამოყენებით ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესების შესაბამისად.

ლ) ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა პროფესიულ დაოსტატებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.


მუხლი 4. ბიბლიოთეკის უფლებამოსილება და ვალდებულებები

  1. ბიბლიოთეკა უფლებამოსილია

ა) ითანამშრომლოს როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის ქვეყნების ბიბლიოთეკებთან, გახდეს საერთაშორისო პროფესიულ ორგანიზაციათა წევრი;

ბ) მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არღვევენ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს ან მატერიალურ ზარალს აყენებენ ბიბლიოთეკას;  

გ) მონაწილეობა მიიღოს ინფორმაციისა და ცოდნის გავრცელების ეროვნულ და საერთაშორისო ინფრასტრუქტურებში;

დ) მიაწოდოს ინფორმაცია და გაუწიოს მომსახურება არსებული მოთხოვნილებების შესაბამისად;

ე) ხელი  შეუწყოს საქართველოში საბიბლიოთეკო-საინფორმაციო სფეროში სამეცნიერო კვლევების წარმოებასა და მათ პრაქტიკულ დანერგვას;

ვ) ხელი შეუწყოს კომუნიკაციის, საბიბლიოთეკო საქმის, ინფორმატიკისა და დოკუმენტაციის დარგებში კვალიფიციური სპეციალისტების ზრდას, ჩაატაროს დარგის სპეციალისტთა და ბიბლიოთეკართა ტრენინგ–სწავლება. საჭიროებების მიხედვით ასწავლოს მომხმარებელს ბიბლიოთეკის ყოველი რესურსის გამოყენების ეფექტიანი გზები;

ზ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი. 

  1. ბიბლიოთეკა ვალდებულია

ა) თავისი საქმიანობა წარმართოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

ბ) შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობიდან და ამ დებულებიდან გამომდინარე ვალდებულებები; 

გ) დაიცვას საბიბლიოთეკო სფეროში დადგენილი სახელმწიფო სტანდარტები; 

დ) იზრუნოს პროფილის შესაბამისად საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნთგაცვლითი ურთიერთობების დამყარებაზე; 

ე) უზრუნველყოს მკითხველთა დიფერენცირებული მომსახურება სტაციონარული და არასტაციონარული მუშაობის ფორმების გამოყენებით, გაითვალისწინოს მკითხველთა შეხედულებები, ინტერესები, მოთხოვნები და წინადადებები. გამოიყენოს მომხმარებელზე და მოთხოვნილებაზე ორიენტირებული მეთოდები;

ვ) დაეხმაროს მომხმარებელს უფლებების დაცვასა და რეალიზაციაში. მომხმარებელთან  მუდმივ დიალოგში გააუმჯობესოს და დახვეწოს მომსახურება;

ზ) დროულად, ხარისხიანად და შეუფერხებლად მიიღოს, დაამუშავოს და მიაწოდოს მომხმარებელს ინფორმაცია და საკონსულტაციო მომსახურება;

თ) აწარმოოს საბიბლიოთეკო ფონდების სრული აღრიცხვა არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად და პერიოდულად მისი გამოთავისუფლება შინაარსობრივად მოძველებული და ფიზიკურად უვარგისი საბიბლიოთეკო დოკუმენტებისაგან მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;

ი) სისტემატურად დააკომპლექტოს ფონდები პროფილის შესაბამისი საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით და ოპერატიულად უზრუნველყოს მათი ასახვა ბიბლიოთეკის საცნობო-საძიებო საშუალებებში;   

კ) შეადგინოს და გააცნოს მკითხველს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;  

ლ) აწარმოოს საბიბლიოთეკო სტატისტიკა საქართველოში დადგენილი წესით;

მ) ჩაატაროს კვლევები მომსახურების გაუმჯობესებისა და ახალი მეთოდების თუ ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით;

ნ) უზრუნველყოს თანამშრომლობისა და ურთიერთმხარდაჭერის ოპტიმალური გარემოს შექმნა ინფორმაციის აქტიური გაცვლისა და სამუშაო პროცესების მიზანდასახული ოპტიმიზაციის გზით, თანამშრომელთა ტრენინგებით.

 

მუხლი 5. მომხმარებელთა უფლება-მოვალეობანი 

  1. მკითხველი უფლებამოსილია: 

ა) მიიღოს ბიბლიოთეკაში დაცული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების შესაბამისად;  

ბ) მიიღოს სრული ინფორმაცია მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ; 

გ) ისარგებლოს ბიბლიოთეკის საძიებო საშუალებებით;  

დ) მოითხოვოს მისთვის საჭირო დოკუმენტის ასლის გადაღება ბიბლიოთეკაში დადგენილი წესის მიხედვით; 

ე) ბიბლიოთეკასთან შეთანხმებით გამოაქვეყნოს ან სხვა საშუალებებით გააცნოს საზოგადოებას საბიბლიოთეკო დოკუმენტი, თუ ის არ ეწინააღმდეგება სახელმწიფო საიდუმლოებისა და საავტორო უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობას; 

 

  1. მკითხველი ვალდებულია:

ა) გაეცნოს და დაიცვას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;

ბ) მკითხველი, რომელიც დაარღვევს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს, აანაზღაურებს ზარალს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებით დადგენილი ნორმის შესაბამისად. მას ეკისრება აგრეთვე სხვაგვარი პასუხისმგებლობაც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით ან აკადემიის შინაგანაწესით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 
      
მუხლი 6. ბიბლიოთეკის ქონება

ბიბლიოთეკის ქონება გამოიყენება მხოლოდ წესდებით დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად.

 

მუხლი 7. ბიბლიოთეკის მართვა

ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობს ბიბლიოთეკის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აკადემიის რექტორი. მისი არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს ერთ–ერთი მთავარი სპეციალისტი რექტორთან შეთანხმებით.

 

მუხლი 8. ბიბლიოთეკის პერსონალი

  1. ბიბლიოთეკის უფროსი:

ა)  წარმოადგენს ბიბლიოთეკას და ეკისრება პასუხისმგებლობა ბიბლიოთეკის საქმიანობის სწორად წარმართვაზე;  

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის და აკადემიის შინაგანაწესის შესაბამისად განაგებს მატერიალურ საშუალებებს, ეკისრება პასუხისმგებლობა ბიბლიოთეკაში არსებული ქონების მიზნობრივად და სწორად გამოყენებაზე;

გ) ანაწილებს მოვალეობებს ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ მითითებებს და დავალებებს;

დ) აწარმოებს სამუშაო დროის აღრიცხვა–კონტროლს;

ე) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით ნებადართულ სხვა საქმიანობას;

ვ) უზრუნველყოფს თანამშრომელთათვის მისაღები და ხელშემწყობი სამუშაო და საკომუნიკაციო გარემოს შექმნასა და განვითარებას, კადრების მართვის დემოკრატიული მეთოდების გამოყენებასა და მასში ყოველი თანამშრომლის თანამონაწილეობას;

ზ) შეიმუშავებს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს;

თ) ახორციელებს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 

მუხლი 9. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი

ამ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება მიმღები ორგანოს გადაწყვეტილებით.