ორგანიზაციული სტრუქტურა

სწავლების პროცესების მხარდაჭერის ცენტრი

 

სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროცესების მხარდაჭერის ცენტრის დებულება