მობილობა აკადემიაში

შიდა მობილობა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გეგმა მოქნილად არის აგებული.

პირველი სემესტრის განმავლობაში, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული იუნკერები სწავლობენ ერთსადაიმავე სასწავლო კურსის პროგრამებს. მეორე სემესტრიდან იუნკერს შეუძლია გააკეთოს გააკეთოს შიდა მობილობა და აირჩიოს აკადემიაში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამებიდან ერთ-ერთი.