მობილობა აკადემიაში

შემოდგომის გარე მობილობა

აკადემიაში იუნკერის მობილობა (სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლა) აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) და აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) ხორციელდება მოქმედი კანომდებლობით დადგენილი წესით.

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) აკადემიის სპეციფიკიდან გამომდინარე , ხორციელდება მხოლოდ შემოდგომის მობილობა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბრძანებით დადგენილ ადმინისტრაციულ ვადებში.

აკადემიაში მობილობით გადმოსვლის მსურველმა სტუდენტმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება, გასაუბრება, ჩააბაროს ფიზიკური ნორმატივები და გაიაროს საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი.