მობილობა აკადემიაში

შემოდგომის გარე მობილობა სამაგისტრო პროგრამებზე

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის წესით მიიღებიან:

სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი განათლების აღნიშნულ საფეხურზე სწავლების ერთი წელი

 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა სრულად ფინანსდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ.