ბიბლიოთეკა

ელექტორნული კატალოგი
ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი

 

 ებსკოს ბაზები:

eBook Academic Collection (EBSCOhost) - მოიცავს აკადემიური საგნების ფართო სპექტრს, წარმოდგენილია ელექტრონული წიგნები წამყავნი გამომცემლობებიდან და უნივერსიტეტის პრესიდან EBSCOhost Login

Wildlife & Ecology Studies Worldwide - მსოფლიოში ყველაზე დიდი საძიებელი ველური ძუძუმწოვრების, ფრინველების, ქვეწარმავლებისა და ამფიბიების შესახებ ლიტერატურაში. ბაზა მოიცავს 1.6 მილიონზე მეტ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერს, რომელთა უმეტესობა წარმოადგენს რეფერატებს  EBSCOhost Login

eBook Collection (EBSCOhost) - მოიძიეთ და ნახეთ ელექტრონული წიგნების სრული ტექსტი. მოიცავს სრულ წვდომას წიგნებზე, როგორიცაა სამეცნიერო ნაშრომები, სამეცნიერო მონოგრაფიები, ლიტერატურა და მხატვრული ლიტერატურა. eBook Collection მოიცავს 3,460-ზე მეტ დასახელებას, რომელიც ღია წვდომისაა EBSCOhost Login

 

ELSEVIER - ის ბაზები:   

Science Direct - მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები https://www.sciencedirect.com/  

Scopus –  მოიცავს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდე.  ის მოიცავს 5000-ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტი ჩანაწერი. მომხმარებელს საშუალება ეძლევა დადგინოს, გაანალიზოს და ვიზუალურად წარმოადგინოს კონკრეტული ავტორის/სტატიის ციტირების მაჩვენებელი  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic  

 

ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი.

 Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books  (https://www.elgaronline.com/)

Edward Elgar Publishing Journals (https://www.elgaronline.com/)

European Respiratory Journal (https://erj.ersjournals.com/)

IMechE Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE)

Mathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)

Open Book Publishers E-books (https://www.openbookpublishers.com/)

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/)

SAGE Journals (https://journals.sagepub.com)

 Cambridge Journals Online   - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

e-Duke Journals Scholarly Collection - მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.  

 European Respiratory Journal კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს

 IMechE Journals - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.

Mathematical Sciences Publishers Journals - მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით, ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

 Openedition Journals - წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 Royal Society Journals Collection - წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 

  SAGE Premier - წარმოდენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.

 

 სხვადასხვა დარგის მონაცემთა ბაზები და ბიბლიოთეკები

 მსოფლიოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა - http://project.wdl.org
პროექტი"Gutenberg" - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Open Book Publishers - http://www.openbookpublishers.com
ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Bookyards - http://www.bookyards.com/en/welcome
ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Internet Archive - https://archive.org/index.php
ელექტრონული ბიბლიოთეკა Scribd - https://www.scribd.com
Essential Histories - https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=businessManagement
Business & Management Collection - https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=ospreyEssentialhistories

 

სტატიები, ჟურნალები
Oxford University Press - https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
Cambridge Journals - https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
Scielo - http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
Welsh Newspaper Online - http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
DOAJ Electronic Library - https://doaj.org

 

სამეცნიერო, აკადემიური კვლევების მონაცემთა ბაზები
ამერიკის სამეცნიერო ინფორმაციის ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზა "ISI" - http://ips.clarivate.com//training/
მეცნიერების საერთაშორისო პორტალი - https://worldwidescience.org/index.html
ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - http://fs.unm.edu/eBooks-otherformats.htm
OpenDoar - http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
ბუდაპეშტი - ღია წვდომის ინიციატივა - https://www.budapestopenaccessinitiative.org
ევროპული კვლევების ციფრული არქივი (Driver) https://www.driver-repository.eu

 

 BioOne Complete ბაზა აერთიანებს 200 დასახელების ჟურნალს ბიოლოგიაში, ეკოლოგიასა და გარემოს შემსწავლელ მეცნიერებებში.

 e-Duke Journals Scholarly Collection ბაზა ღია წვდომის საშუალებას იძლევა Duke University Press-მიერ გამოცემულ წიგნებსა და ჟურნალებზე . ეს გამომცემლობა ყოველწლიურად გამოსცემს 120 დასახლების ახალ წიგნსა და 50-ზე მეტ ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალს სხვადასხვა სამეცნიერო დარგში.

 
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books მოიცავს სამცნიერო კვლევებს, მონოგრაფიებს, სახელმძღვანელოებს, ლექსიკონებს, ენციკლოპედიებს და ჟურნალებს სამართალში, ბიზნესში, ეკონომიკასა და სოციალურ მცნიერებებში. მათ მიერ გამოცემულ ავტორებს შორის 14 ნობელის პრემიის ლაურეატია.
 
IMechE Journals ეს ბაზა მოიცავს სამეცნიერო ჟურნალებს სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; ჯანდაცვისა და ბიოსამედიცინო სფეროებში, ინჟინერიისა და ფიზიკის მეცნიერებებში.
 
New England Journal of Medicine აერთიანებს სამედიცინო მიმართულების ჟურნალბს კარდიოლოგიაში, ენდოკრინილოგიაში, გასტროენტეროლოგიაში, გენეტიკაში, ჰემატოლოგიაში, ონკოლოგიაში, ინფექციურ დაავადებებში, ნერვოპათოლოგიასა და სხვა არაერთ სამედიცინო მიმართულებაში.
 
Royal Society Journals Collection მოიცავს ბიოლოგიის, ფიზიკისა და საინჟინრო–მათემატიკურ მეცნიერებებს, გარემოსა და კლიმატის შესახებ მიმართულებებს და სხვა.
 
SAGE Premier ბაზა მოიცავს სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების 900-ზე მეტი დასახელების ჟურნალს და 700,000-ზე მეტ პუბლიკაციას. ჩვენი მომხმარებლისათვის მასალებზე წვდომა შესაძლებელია 1999 წლიდან დღემდე გამოქვეყნებულ რესურსებზე.
 
Openedition Journals ბაზაში შედის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს საუნივერსიტეტო გამომცემლობებისა და მცირე აკადემიური გამომცემლობების მიერ გამოცემული 160-ზე მეტ ჟურნალი. ბაზაში შემავალი ჟურნალების 80% ფრანგულენოვანია, თუმცა, მასში ასევე შედის ინგლისური, ესპანური იტალიური და პორტუგალიურენოვანი მასალები
 
doaj.org - ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შედის სოციალურ, ჰუმანიტარულ პოლიტიკურ, ტექნიკურ, სამართლის, სფეროში შემავალი პერიოდული გამოცემები
 
www.opendoar.org ღია წვდომის მოანცემთა ბაზა აერთიანებს მსოფლიოში ღია საცავების ჩამონათვალს. ამ ბაზის მეშვეობით შეგიძლიათ, მოძებნოთ ღია წვდომის ონლაინ საცავები, გაეცნოთ ღია საცავების ჩამოათვალს, მათ სტატისტიკას და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი მასალა;

roar.eprints.org -ღია წვდომის სამეცნიერო პროდუქციის საძიებო ბაზა, რომელშიც შესაძლებლობა გაქვთ, მოძებნოთ თქვენთვის სასურველი რესურსი, პუბლიკაცია, წიგნი, მონაცემები, ბაზები და ა. შ