საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურზე გამოცდების ორგანიზების, ჩატარებისა და შეფასების ინსტრუქცია

აკადემიაში არჩევითი მართვის ორგანოების არჩევის წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესი

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების ანალიზის, დაგეგმვის, შემუშავებისა, განვითარების, განხორციელების, შეფასებისა და დამტკიცების წესი

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის იუნკრებზე სტიპენდიის გაცემის კრიტერიუმები და მოცულობა

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში პროფესორის ატესტაციის წესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების, წარდგენის და დაცვის ინსტრუქცია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

საკონფერენციო ნაშრომები და სამეცნიერო სტატიების შესრულების წესი

ეროვნული  თავდაცვის  აკადემიის კვლევის პოლიტიკა

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა/მსმენელთა სერვისები

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ეთიკის კოდექსი

აკადემიური სტილის სახელმძღვანელო

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში პლაგიატის რეგულირების წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პოლიტიკა