საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროცესის მარეგულრებელი წესის დანართ1

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურზე გამოცდების ორგანიზების, ჩატარებისა და შეფასების ინსტრუქცია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პოლიტიკა

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესი

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების ანალიზის, დაგეგმვის, შემუშავებისა, განვითარების, განხორციელების, შეფასებისა და დამტკიცების წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის იუნკრებზე სტიპენდიის გაცემის კრიტერიუმები და მოცულობა

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა კონტიგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში პროფესორის ატესტაციის წესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების, წარდგენის და დაცვის ინსტრუქცია

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა/მსმენელთა სერვისები

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

პლაგიატის აღმოჩენის და მასზე რეაგირების წესი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა