თავდაცვის ანალიზი

აკადემიური პერსონალი

თავდაცვის ანალიზის მიმართულების უფროსი - ვიცე-პოლკოვნიკი არკადი ანთია

ნიკოლოზ სამხარაძე - პროფესორი

არჩილ ჩაჩხიანი - ასოცირებული პროფესორი

ნინო ოხანაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი