თავდაცვის ანალიზი

მიღება

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველი კანდიდატების საბუთების მიღება განხორციელდება 2023 წლის 12, 13 და 14 სექტემბერს 9:00 საათიდან 17:00 საათამდე, 15 სექტემბერს 9:00 საათიდან 15:00 საათამდე თავდაცვის სამინისტროს მიმღებ პუნქტზე  (მისამართი - ქ.თბილისი, დ.უზნაძის 117ა).

სამაგისტრო პროგრამების მისაღებ გამოცდებზე დაშვებული იქნებიან ის პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების კრიტერიუმებს, წარმატებით გაიარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და წარმოადგინეს საჭირო დოკუმენტაცია.

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდები ჩატარდება ორ ეტაპად 2023 წლის 18 და 19 სექტემბერს დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში (მისამართი: ქ. გორი,  ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი):

I ეტაპი - თავდაცვის ანალიზის, უსაფრთხოების კვლევების და სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდები (მიმართულებები მიხედვით) ჩატარდება 2023 წლის 18 სექტემბერს 10:00 საათზე. კანდიდატების გამოცხადების დრო 9:00 საათი (რეგისტრაციისთვის).

მაგისტრატურაზე მისაღები შიდა გამოცდების ჩაბარების მსურველი, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო კანდიდატები ჩააბარებენ ზეპირ გამოცდას გასაუბრების სახით სამაგისტრო პროგრამებზე მიმღებ საგამოცდო კომისიასთან.

II ეტაპი - ინგლისური ენის გამოცდა ჩატარდება 2023 წლის 19 სექტემბერს 11:00 საათზე. კანდიდატების გამოცხადების დრო 10:00 საათი (რეგისტრაციისთვის).

ინგლისური ენის გამოცდას ჩააბარებენ ის კანდიდატები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სამაგისტრო პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისი ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი მოქმედი (რომელსაც არ აქვს დადგენილი სტანდარტების მიხედვით გასული მოქმედების ვადა) სერტიფიკატი/დიპლომი/მოწმობა ან/და შესაბამისი დოკუმენტი;

იმ კანდიდატებმა, რომლებსაც გააჩნიათ სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით მოთხოვნილი ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი მოქმედი (რომელსაც არ აქვს დადგენილი სტანდარტების მიხედვით გასული მოქმედების ვადა) სერტიფიკატი/დიპლომი/მოწმობა ან/და შესაბამისი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ აღნიშნული დოკუმენტების ორიგინალი ვერსიები სამაგისტრო პროგრამებზე მიმღებ საგამოცდო კომისიაზე.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღებიან:

 1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის ოფიცრები: ,,მაიორი‘‘-ს და ,,ვიცე-პოლკოვნიკი‘‘-ს სამხედრო წოდებით - რომლებსაც გავლილი აქვთ კაპიტნის საკარიერო კურსი ან მასთან გათანაბრებული სამხედრო განათლების პროგრამა*, მინიჭებული აქვთ არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ზღვრულ ასაკამდე დარჩენილი აქვთ არანაკლებ 5 წლისა და არ აქვთ დამთავრებული სამეთაურო საშტაბო კურსი ან/და მისი უცხოური ექვივალენტი.
 2. თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სპეციალური წოდების მქონე და სამოქალაქო პირადი შემადგენლობა.
 3. პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან უსაფრთხოების სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედი თანამშრომლები.
 4. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხი სამხედრო და სამოქალაქო პირების კვოტა არის 30, რომელიც შემდეგნაირადაა გადანაწილებული:
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი - 20 სამხედრო მოსამსახურე;
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამოქალაქო პირები და სპეციალური წოდების მოსამსახურეები 5;
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 3;
 • საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2.
 1. თუკი სამხედრო/სამოქალაქო მოსამსახურეების რაოდენობა აღემატება პროგრამისათვის არსებული ადგილების რაოდენობას, მისაღები გამოცდის შედეგების მიხედვით შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, პროგრამაზე ჩაირიცხება უკეთესი მაჩვენებლის მქონე სამხედრო/სამოქალაქო მოსამსახურე.
 2. რომელიმე სახელმწიფო უწყებიდან კანდიდატის არ არსებობის ან საგამოცდო მინიმუმის ვერ გადალახვის შემთხვევაში მათი კვოტა დაემატება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო გვარეობებს (მისაღები გამოცდის შედეგების მიხედვით შექმნილი რეიტინგის შესაბამისად, კურსზე ჩაირიცხება უკეთესი მაჩვენებლის მქონე სამხედრო მოსამსახურე).
 3. გარე უწყებებისთვის გათვალისწინებულ ადგილებზე კანდიდატების არწარმოდგენის შემთხვევაში ადგილების გადანაწილება განხორციელდება თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებზე.

 

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.   სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასარიცხად:

 • მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
 • შიდა გამოცდა სპეციალობაში სამხედრო პირებისთვის (სამხედრო მოსამსახურეები აბარებენ სამეთაურო საშტაბო პროგრამის მისაღებ გამოცდას);
 • ჩააბარებენ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ინგლისური ენის გამოცდას STANAG 2/2/2/2  ან წარმოადგენენ ენის ცოდნის შესაბამისი დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდა) ან წარმოადგენენ დიპლომს/სერთიფიკატს, რომელიც ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC და ა.შ.).
 • კანდიდატებმა უნდა გაიარონ გასაუბრება (მისაღები გამოცდის თემატიკა უნდა გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებ გვერდზე შიდა გამოცდის თარიღამდე ორი კვირით ადრე);
 • სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბუთების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
 • ავტობიოგრაფია (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
 • პირადობის მოწმობა (ასლი)
 •  საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი  (ასლი) (არ არსებობის შემთხვევაში წარმოადგენს მოგვიანებით);
 • ბაკალავრის დიპლომი და დიპლომის დანართი (ასლი) (ან უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ქართულ ენაზე ნათარგმნი ნოტარიულად დამოწმებული დედანი ( დიპლომის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ);
 • ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერთიფიკატი/დიპლომი/მოწმობა) (დედანი და ასლი);
 • .მიღებული სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
 • ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ;
 • ცნობა სამსახურის ადგილიდან (იმ კანდიდატისათვის, რომელიც ოფიციალური წერილით არ არის წარმოდგენილი აკადემიის სამაგისტრო პროგრამაზე სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან);
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული შეფასებები (ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდიდან -www.naec.ge);
 • ფერადი ფოტოსურათი 3x4-ზე - 6 ცალი;
 • CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით- 1 ცალი;
 • მუყაოს საქაღალდე.

თემები გამოცდისთვის (როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირებისთვის)