თავდაცვის ანალიზი

მიღება

სამაგისტრო პროგრამების მისაღებ გამოცდებზე დაშვებული იქნებიან ის პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების კრიტერიუმებს, წარმატებით გაიარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და წარმოადგინეს საჭირო დოკუმენტაცია.

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდები ჩატარდება ორ ეტაპად:


I ეტაპი - თავდაცვის ანალიზის, უსაფრთხოების კვლევების და სახელმწიფო რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდები (მიმართულებები მიხედვით).
მაგისტრატურაზე მისაღები შიდა გამოცდების ჩაბარების მსურველი, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო კანდიდატები ჩააბარებენ ზეპირ გამოცდას გასაუბრების სახით სამაგისტრო პროგრამებზე მიმღებ საგამოცდო კომისიასთან.


II ეტაპი - ინგლისური ენის გამოცდას ჩააბარებენ ის კანდიდატები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სამაგისტრო პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისი ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი მოქმედი (რომელსაც არ აქვს დადგენილი სტანდარტების მიხედვით გასული მოქმედების ვადა) სერტიფიკატი/დიპლომი/მოწმობა ან/და შესაბამისი დოკუმენტი;


იმ კანდიდატებმა, რომლებსაც გააჩნიათ სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით მოთხოვნილი ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი მოქმედი (რომელსაც არ აქვს დადგენილი სტანდარტების მიხედვით გასული მოქმედების ვადა) სერტიფიკატი/დიპლომი, შესაბამისი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ ორიგინალი ვერსიების სახით სამაგისტრო პროგრამებზე მიმღებ საგამოცდო კომისიაზე.


თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველებს ჩასარიცხად უნდა ჰქონდეთ:
• არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
• მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა; საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის კანდიდატები პროგრამაზე ირიცხებიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
• მისაღები გამოცდა სპეციალობაში (მისაღები გამოცდის თემატიკა უნდა გამოქვეყნდეს აკადემიის ვებგვერდზე მისაღები გამოცდის თარიღამდე ორი კვირით ადრე);
• ჩაბარებული აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ინგლისური ენის გამოცდა STANAG 2/2/2/2 ან წარმოადგინონ ენის ცოდნის შესაბამისი დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი მინიმუმ CEF B2 (ან შესაბამისი დონის TOEFEL/ILTS/ECL ან სხვა საერთაშორისო ინგლისური ენის გამოცდა) ან წარმოადგინონ დიპლომი/სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა ან სამხედრო საკარიერო კურსი (CCC, CGSC, WAR COLLEGE და ა.შ.). იმ შემთხვევაში, თუ სწავლის მსურველი, აკადემიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულია, უნდა წარმოადგინოს ცნობა, აკადემიაში ინგლისური ენის სასწავლო კურსის (B2 დონეზე) წარმატებით დასრულების შესახებ.


საბუთების ნუსხა:
• განცხადება (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
• ავტობიოგრაფია (ივსება საბუთების წარმოდგენისას);
• პირადობის მოწმობა (ასლი)
• საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი (ასლი) (არ არსებობის შემთხვევაში წარმოადგენს მოგვიანებით);
• ბაკალავრის დიპლომი და დიპლომის დანართი (ასლი) ან უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ქართულ ენაზე, რომელიც აღიარებულია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ( დიპლომის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ);
• ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონის დამადასტურებელი დამოწმებული დოკუმენტი (სერთიფიკატი/დიპლომი) (დედანი და ასლი);
• ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ო გასაცემლების შესახებ;
• ცნობა სამსახურის ადგილიდან (იმ კანდიდატისათვის, რომელიც ოფიციალური წერილით არ არის წარმოდგენილი აკადემიის სამაგისტრო პროგრამაზე სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან);
• საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული შეფასებები (ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდიდან -www.naec.ge);
• ფერადი ფოტოსურათი 3x4-ზე - 6 ცალი;
• CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით - 1 ცალი;

პროგრამაზე დაიშვება:
• თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეები, სამოქალაქო და სახელმწიფო სპეციალური წოდების მქონე პირები;
• საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლები;
• პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან სამოქალაქო პირები, რომლებიც შრომით სამართლებრივი ურთიერთობის ფარგლებში დაკავშირებული არ არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემასა და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან (კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფასურის გადახდით).

თემები გამოცდისთვის (როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირებისთვის)