თავდაცვის ანალიზი

მიმოხილვა

თანამედროვე გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას საქართველოს თავდაცვის ძალები, დღის წესრიგში აყენებს ისეთი პროფესიონალების  მომზადებას, რომელთაც ექნებათ  ღრმა სისტემური ცოდნა და შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევები თავდაცვის ანალიზის სპეციალიზაციით, შეეძლებათ ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მოქმედება და კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტა. ამ ყველაფერთან ერთად ხსენებული პროფილის სპეციალისტები უნდა ფლობდნენ კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებისთვის საჭირო უახლეს მეთოდებსა და ტექნიკებს.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს კვალიფიციური სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება თავდაცვის ანალიზის სპეციალიზაციით.

  • კურსდამთავრებულებს უნდა შეეძლოთ უპასუხონ საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ გამოწვევებს.
  • მონაწილეობა მიიღონ სამხედრო პოლიტიკისა და თავდაცვითი სტრატეგიის დახვეწასა და მათ სათანადო განხორციელებაში.
  • გამოიყენონ მიღებული განათლება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს თავდაცვის ანალიზის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ენიჭება 120 კრედიტის დაგ­რო­ვების შე­დე­გად, რომლებიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 კრედიტი - სავალდებულო სასწავლო კურსები, 15 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები. (შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობაა 30). პროგრამით გათვალისწინებულია კვლევითი კომპონენტი

- 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.

პროგრამის კატალოგი