თავდაცვის ანალიზი

მიმოხილვა

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს კვალიფიციური სამხედრო და სამოქალაქო კადრების მომზადება თავდაცვის ანალიზის სპეციალიზაციით.

  • კურსდამთავრებულებს უნდა შეეძლოთ უპასუხონ საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ გამოწვევებს.
  • მონაწილეობა მიიღონ სამხედრო პოლიტიკისა და თავდაცვითი სტრატეგიის დახვეწასა და მათ სათანადო განხორციელებაში.
  • გამოიყენონ მიღებული განათლება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად.

თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს თავდაცვის ანალიზის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ენიჭება 120 კრედიტის დაგ­რო­ვების შე­დე­გად, რომლებიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 კრედიტი - სავალდებულო სასწავლო კურსები, 15 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები. (შეთავაზებული არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობაა 30). პროგრამით გათვალისწინებულია კვლევითი კომპონენტი

- 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.