მმართველობა

მთავარი სერჟანტი

ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სერჟანტი

მთავარი სერჟანტი მანუჩარ დავითური