ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

მიღება

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე  მიიღებიან:

 1. უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სამსახური და არ შესრულებიათ 27 წელი; 
 2. უმაღლესი განათლების მქონე, რეზერვში (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები, მიჩმანები) მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით;
 3. უმაღლესი განათლების მქონე, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მყოფი (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები) საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით;
 4. სამედიცინო განათლებისა და სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის მქონე პირები 35 წლის ჩათვლით.

✔ კურსზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - 50 

კურსზე მისაღები კანდიდატების შერჩევა განხორციელდება სამი კომპონენტის შესაბამისად:

☑ გამოცდა ფიზიკურ მომზადებაში

☑ ფსიქოლოგიური შერჩევა

☑ სამედიცინო შემოწმება                                                                                         

 საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 4 მაისიდან 28 მაისის ჩათვლით ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში

☑️  კურსზე მისაღები გამოცდები (ფიზიკური მომზადება, ფსიქოლოგიური შერჩევა) ჩატარდება 2021 წლის 1 ივნისიდან 18 ივნისის ჩათვლით.

☑️ კურსზე სასწავლებლად შერჩეული სამხედრო მოსამსახურეების აკადემიაში მივლინება 2021 წლის 8 ივლისიდან განხორციელდეს შემდეგი აღჭურვილობით

მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი.

საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94

 

 

საბუთების ნუსხა (სამხედრო მოსამსახურეებისთვის):

 1. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო სასწავლებლისთვის ვარგისიანობის შესახებ, გაცემული სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ) - 1 ეგზ.
 2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი – 1 ეგზ.
 3. 1 ცალი ფოტოსურათი (სამხედრო ფორმაში) 3X4–ზე.
 4. მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი – 1 ეგზ.
 5. სამსახურის პირადობის მოწმობის (პლასტიკური ბარათი) ასლი – 1 ეგზ.

საბუთების ნუსხა (სამოქალაქო პირებისთვის):

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ.
 3. დაბადების მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 4. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 5. უმაღლესი განათლების დიპლომი (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 6. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 7. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 8. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ.
 9. ოჯახის წევრების გარდაცვალების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 10. მართვის მოწმობის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 11. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა დედანი და ასლი) - 2.
 12. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (წითელა, წითურა, ყბაყურა, ტეტანუსი–დიფტერია. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 13. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 14. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 15. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 16. შრომის წიგნაკის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 17. მიღებული სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 18. სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 19. 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე
 20. CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით - 1 ცალი