ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი

მიღება

ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსზე  მიიღებიან:

 1. უმაღლესი განათლების მქონე 27 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სამსახური და იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე, ასევე ქალები, რომლებიც არ იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე.
 2. უმაღლესი განათლების მქონე, რეზერვში (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები, მიჩმანები) მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით;
 3. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მყოფი (რიგითები, კაპრალები, სერჟანტები) საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით.
 4. უმაღლესი განათლების მქონე პირები, რომლებსაც აქვთ სამედიცინო განათლება და სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია 35 წლის ჩათვლით.

✔ კურსზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - 60 

კურსზე მისაღები კანდიდატების შერჩევა განხორციელდება ოთხი კომპონენტის შესაბამისად:

☑ სამედიცინო შემოწმება

☑ ფსიქოლოგიური შერჩევა

☑ გამოცდა ფიზიკურ მომზადებაში                                                                                           

☑ გამოცდა ზოგად უნარებში

საბუთების მიღება იწარმოებს 25 მაისიდან 26 ივნისის ჩათვლით აკადემიის ტერიტორიაზე.

მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი.

საბუთების მიმღები კომისიის ტელეფონი: 577 39 01 94; 2 30 52 85.

 

საბუთების ნუსხა (სამოქალაქო პირებისთვის):

 1. განცხადება (შეავსებთ აკადემიის მიმღებ კომისიაში)
 2. ავტობიოგრაფია (ხელნაწერი და ნაბეჭდი) – 2 ეგზ.
 3. დაბადების მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 4. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 5. უმაღლესი განათლების დიპლომი (დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 6. ქორწინების (განქორწინების) მოწმობის ასლი – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 7. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები – 2 ეგზ. (არსებობის შემთხვევაში)
 8. ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობის ასლები (მშობლები, მეუღლე, შვილები, და–ძმა) – 2 ეგზ.
 9. ოჯახის წევრების გარდაცვალების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 10. მართვის მოწმობის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 3 ეგზ.
 11. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა დედანი და ასლი) - 2.
 12. ცნობა პროფილაქტიკური აცრების შესახებ (წითელა, წითურა, ყბაყურა, ტეტანუსი–დიფტერია. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 13. ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 14. ცნობა ნასამართლეობის შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 15. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სახელმწიფო გასაცემლების შესახებ (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 16. შრომის წიგნაკის (არსებობის შემთხვევაში. დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 17. მიღებული სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში) - 2 ეგზ.
 18. სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (დედანი და ასლი) – 2 ეგზ.
 19. 6 ცალი ფოტოსურათი 3X4–ზე.
 20. CD დისკი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსიით - 1 ცალი.

 

საბუთების ნუსხა (სამხედრო მოსამსახურეებისთვის):

 1. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (სამხედრო სასწავლებლისთვის ვარგისიანობის შესახებ, გაცემული სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ) - 1 ეგზ.
 2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი – 1 ეგზ.
 3. 1 ცალი ფოტოსურათი (სამხედრო ფორმაში) 3X4–ზე.
 4. მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი – 1 ეგზ.
 5. სამსახურის პირადობის მოწმობის (პლასტიკური ბარათი) ასლი – 1 ეგზ.