მობილობა აკადემიაში

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე ხორციელდება შიდა მობილობა. ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხორციელდება მხოლოდ შემოდგომის გარე მობილობა.

გარე მობილობით გადმოსული იუნკერები სწავლას იწყებენ პირველი კურსიდან. 

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022 სასწავლო წლიდან  ჩარიცხული იუნკერები სტატუსის შეჩერების და მობილობის შემთხვევაში დაექვემდებარებიან შემდეგი სახის რეგულაციებს:

 იუნკერის სტატუსის შეჩერების და მობილობის უფლება აქვს:

  •  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მიერ უცხო ქვეყანაში წარგზავნის შემთხვევაში სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვისას;
  • აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე სწავლისას, თუ იუნკერის  სტატუსის შეჩერება აუცილებელია და ის ინიცირებულია იმ ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, რომელშიც სწავლის პერიოდში დასაქმებულია იუნკერი;
  •  იუნკერის სტატუსის შეჩერების უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცემა ორსულობის, მშობიარობის ან/და ბავშვის მოვლის შემთხვევაში, ხოლო თუ ის არის სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის მქონე იუნკერი, ასევე შესაძლებელია ისარგებლოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისას სამხედრო სამსახურთან შეუსაბამობის დადგენის საფუძველზე;
  • მობილობის უფლებით სარგებლობა შეუძლია აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი ან მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დროს ნებისმიერ სემესტრში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისას სამხედრო სამსახურთან შეუსაბამობის დადგენის საფუძველზე, აგრეთვე  თუ პირი, რომელიც სწავლობს სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გათავისუფლდება ადმინისტრაციული ორგანოდან, მას იუნკერის სტატუსი შეუწყდება შემდგომი მობილობის გამოცხადების შემდეგ.

საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ''.